لینک های دسترسی

مک گورن: امریکا باید قوایش را از افغانستان خارج کند


جورج مک گورن سناتور سابقه و یکی از سابقه داران سیاسی ایالات متحده معتقد است که وقت آنست که ایالات متحده قوایش را از افغانستان خارج ساخته و بگذارد افغانها امور کامل مملکت شانرا بدست گیرند.

ستراتیژی جدید ایالات متحده در مورد افغانستان تحت بر رسی قرار دارد و یکی ازنقاط نظری که زیر بحث است خروج عساکر ایالات متحده از افغانستان است. ولی آیا عواقب خروج احتمالی ایالات متحده از افغانستان است. تحت اوضاع کنونی بر پرستیج ایالات متحده و ناتو در جهان مخصوصاً در کشور های رو به انکشاف تاثیری نخواهد داشت. سناتور مک گورن می گوید:

« فکر میکنم که اگر از تعقل و ادراک درین قضیه کار گرفته شود هیچگاهی شهرت ایالات متحده را صدمه نخواهد زد. تعقل و ادارک درین مرحله بما میگوید که بعد از حضور عساکر ما در افغانستان برای هشت سال وقت آن رسیده است که از افغانستان بر آئیم و به مردم افغانستان فرصت دهیم سر نوشت شانرا خود شان تعین کنند »

جورج مک گورن سناتور سابقه و استاد سابقۀ تاریخ و علوم سیاسی میگوید شاید اخلال ها و شورشهای در افغانستان رونما گردد و این برای افغانستان عجیب نیست. وی میگوید بسیاری کشور ها نا آرامی های دارند ولی آموخته اند که چگونه کشور شانرا اداره کنند.

افغانستان بعد از خروج قوای شوری از آن کشور در سال ۱۹۸۹ تنها گذاشته شد و جامعۀ جهانی آنرا ترک کرد و عواقب آن جنگ داخلی ، ظهور طالبان، تبدیلی این کشور به پایگاه دهشت افگنان و تهدید امنیت منطقه و جهان بود که جامعۀ بین المللی شاهد آن بود و در دوران جنگ عراق بنام « افغانستان جنگ فراموش شده » خوانده میشد ولی حالا اگر بار دیگر جامعۀ جهانی و در راس ایالات متحده باز هم آنکشور را در حالی ترک گویند که هنوز حکومت قوی تشکیل شده نتوانسته است مردم این کشور در بارۀ ایالات متحده و متحدین آن چه فکر خواهند کرد و عواقب آن چه خواهد بود

جورج مک گورن: «یقین ندارم که مردم افغانستان یک حکومت قوی مرکزی میخواهند.طی قرنها افغانستان به ندرت یک حکومت مرکزی قوی داشته است و بیشتر بر رهبری قبایلی قبیله های مختلف در سر تاسر کشور اتکا داشته است. در بسیاری موارد جنگ سالاران بخشای از افغانستان را اداره میکردند»

سناتور جورج مک گورن می افزاید قوای خارجی در طول تاریخ در افغانستان مؤفق نبوده اند. وی میگوید افغانستان یک کشور کوهستانی با دره های عمیق است و برای اردوی عصری مساعد نیست. لذا بحیث یک امریکائی که نخست بر منافع کشورخود می اندیشم ایالات متحده باید اردوی خود را از آنکشور خارج سازد.

جورج مک گورن که از ۱۹۶۲ و ۱۹۶۸ دو دوره بحیث سناتور در کانگرس ایالات متحده خدمت کرده و بعد ها در دوره های مختلف عهده های متفاوتی در مؤسسات بین المللی بحیث نمایندۀ ایالات متحده بعهده داشته است و یکی از صلح دوستان شناخته میشود در بارۀ تغیر اوضاع از سال ۱۹۷۲ به اینطرف که از طرف حزب دموکرات برای احراز کرسی ریاست جمهوری کاندید شده بود می گوید:

« فکر میکنم اصول عین اصول است. واضحاً تاکتیکهای نظامی فرق کرده است. اکنون دهشت افگنان به نحو متفاوتی نسبت به دوران اتحاد شوری عمل میکنند. اکنون بیبشتر متخاصمانه است. اما در اساس اصول عین اصول است . یکی از این اصول اینست که عساکر خود را به کدام کشور تازمانیکه کاملاً مطمئن نیستید که عاقلانه ترین اقدام است اعزام نکنید. »

وی بحیث مثال به تلفات ایالات در ویتنام اشاره نموده گفت ایالات متحده پنجاه وهشت هزار عسکر را درانکشور از دست داد.

عدۀ از تحلیل گران «افغانستان را ویتنام اوباما خوانده اند» آقای مک گورن یکی از مخالفین جنگ ایالات متحده در ویتنام بود. او میگوید:

« ویتنام او بوده میتواند البته در صورتیکه ما بیست و یک هزار عسکر به آنجا اعزام داشتیم و شش ماه بعد اردوی ایالات متحده میگوید به پنجاه هزارعسکر دیگر احتیاج است و یک سال بعد هفتاد هزار عسکر دیگر ، درین صورت به ویتنام مبدل خواهد شد. »

جورج مک گورن میگوید هوچی من و افرادش در ویتنام پیروز شدند و ما می خواهیم ازتکرار این چنین چیزی جلو گیری کنیم. آقای مک گورن که یکی از حامیان رئیس جمهور اوباماست میگوید نمی خواهد شاهد غرق شدن او باشد.

XS
SM
MD
LG