لینک های دسترسی

فیر راکت بالای مهتاب


ادارهء فضای ایالات متحده (ناسا) پلان دارد بروز جمعه یک راکت را به امید کشف آب با مهتاب تصادم دهد.

ناسا یک راکت خالی را بر دهانهء جنوبی مهتاب خواهد فرستاد تا گرد و غبار کثافات آن ساحه را درهم ریزد.

این راکت ضمیمهء یک ستلایت مخصوص است. متعاقب اصابت این راکت ،ستلایت به این ساحه نزدیک خواهد شد تا بعد از آنکه آن دهانهء مهتابی کثافات را میافشاند ، ببیند که آیا آب و یا یخ در آنجا موجود است یا نه؟

این ستلایت تصاویر زندهء این اصابت و نتیجه باقی ماندهء آنرا قبل و بعد از تصادم آن با سطح خارجی مهتاب به زمین خواهد فرستاد.

مامورین ناسا میگویند، درست یک ساعت بعد از تصادم ، ساینس دانان پی خواهند برد که در میان آثار باقی مانده ، آب و یا یخ موجود است یا نه؟

مقامات ادارهء فضائی میگویند، کشف آب در مهتاب میتواند انفجارات مهتابی را تسریع نماید ، و این در حالیست که آنها پلان دارند ، یک بار دیگر فضانوردان را به سطح مهتاب بفرستند.

XS
SM
MD
LG