لینک های دسترسی

ادامه بمباردمان در وزیرستان جنوبی


مقامات استخباراتی می گویند جت های جنگنده پاکستانی اهداف تندروان را درامتداد سرحد با افغانستان بمباردمان کردند، حداقل نه تن ازشورشیان را کشتند.

مقامات پاکستانی گفتند حملات قوای هوایی روز چهارشنبه بر پناهگاه های تندروان در منطقه وزیرستان جنوبی زمانی واقع شده است که عساکر برای آمادگی به انجام یک عملیات نظامی وسیع تر علیه پناهگاه های تندروان آمادگی می گیرند.

جنگنده های اردو پناهگاه های طالبان مظنون را دراین منطقه برای هفته ها هدف قرار داده است. به روز سه شنبه، جت های جنگنده سنگرهای طالبان را درمناطق مکین، لده، و نواز کوت در وزیرستان جنوبی هدف قرار دادند، حداقل دوتن را کشتند.

جت های جنگنده چهارحمله دهشت افکن بزرگ را تعقیب می کنند که بیشتر از100 نفر را درهفته های گذشته کشتند. به روز یکشنبه، یک حمله کننده انتحاری با بم یک کاروان اردو را هدف حمله قرار داد41 تن را درنزدیک درۀ پرآشوب سوات کشتند. تندروان همچنین بریک اداره بین المللی دراسلام آباد، ویک بازار مزدحم در پشاور حمله کردند و تعدادی عساکر را درداخل یک مقر مرکزی اردو دراین شهر به گروگان گرفتند.

حکومت پاکستان می گوید اکثر حملات تندروان دراین کشور درمناطق قبایلی پلان گزاری می شود.

XS
SM
MD
LG