لینک های دسترسی

دیدار مجوزۀ مفتشین ملل متحد از دستگاۀ ذروی ایران


مفتشین ذروی ملل متحد در حال سفر به ایران هستند تا ساحات مورد مناقشۀ غنی سازی یورانیم آن کشور را تفتیش کنند.

قرار است این هیئت مربوط ادارۀ بین المللی انرژی ذروی بروز شنبه به ایران مواصلت نموده و روز بعد، از تاسیسات ذروی قم دیدن کند.

ایران صرف درین اواخر اعمار این دستگاۀ غنی سازی را اذعان نمود.

علی اکبر صالحی، رئیس ذروی ایران ماۀ گذشته گفت که تهران به مفتشین اجازه میدهد که ازین ساحه دیدن کنند.

ایران هنوز هم روی ترتیبات تحت حمایت ملل متحد جهت غنی سازی یورانیم ایران توسط روسیه تا مرحله ای که مورد استفاده برای تولید اسلحۀ ذروی نباشد، و ایران برای تحقیقات ازان استفاده کند، غور مینماید.

این معامله که روسیه، ایالات متحده و فرانسه به آن توافق کرده اند بمنظور جلوگیری از غنی سازی یورانیم توسط ایران تا مرحله ای که مورد استفادۀ تولید اسلحه باشد، طرح شده است.

ادارۀ بین المللی انرژی ذروی از ایران میخواست که تا روز جمعه به این پلان توافق کند، ولی تهران میگوید تصمیم خود را تا هفتۀ آینده ملتوی ساخته است.

XS
SM
MD
LG