لینک های دسترسی

بیانات مدڤیدیڤ در مورد مؤجه نبودن قتل های عصر ستالین


دیمتری مدڤیدیڤ، رئیس جمهور روسیه میگوید قتل های دسته جمعی را که در عصر جوزف ستالین دیکتاتور شوروی براه افتاده بود، نمیتوان توجیه کرد.

آقای مدڤیدیڤ طی ویدیوئی که در صفحۀ انترنتی اش بروز جمعه نشر شد این ادعاها را رد کرد که آن قتل ها بخاطر یک هدف عالیتر دولتی موجه بود.

او گفت هیچ چیزی را نمیتوان از ارزش زندگی انسان والاتر دانست.

این تبصره های رئیس جمهور روسیه بمناسبت ۳۰ اکتوبر، روز ملی یادبود از قربانیان سرکوبی های عصر شوروی، بعمل آمده بود.

مؤرخین میگویند در جریان دیکتاتوری ستالین از سال ۱۹۲۲ تا ۱۹۵۳ ملیون ها نفر بقتل رسید، اعدام شدند و یا زندانی گردیدند.

آن رهبر شوروی کوشش میکرد هر کسی را که یک اندازه هم مظنون به ناسپاسی میبود و یا حکومت را بمبارزه میطلبید بقتل میرسانید.

XS
SM
MD
LG