لینک های دسترسی

نظریات مبصرین امریکايی در باره انتخابات افغانستان 


به تعقیب اعلام انصراف عبدالله عبدالله، رقیب عمده و یگانه کاندید مخالف در مقابل حامد کرزی در دور دوم انتخابات افغانستان، روز دوشنبه کمیسون انتخابات افغانستان آقای کرزی را برندۀ انتخابات اعلام نمود.

این اقدام سوالاتی را در مورد مشروعیت نظام آیندۀ افغانستان، روابط و همکاری حکومت کابل با ایالات متحده و طرح پالیسی جدید امریکا برای افغانستان باعث شده است.

آرترو مُناژ، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین المللی در ادارۀ رند در واشنگتن میگوید ایالات متحده میخواست در افغانستان دولت آینده طبق قوانین و به اساس انتخابات منصفانه ایجاد شود، امااتهامات تقلب آن روند را مغلق ساخته بود. و زمانیکه دور دوم انتخابات فسخ شده و حامد کرزی به حیث رئیس جمهور برای پنج سال آینده اعلام گردید، اوضاع دگرگون شد.

آرترو مُناژ میگوید: "امیدواری حکومت ایالات متحده چنین بود که آقای کرزی حکومت خود را با صلاحیت واضحی از جانب مردم افغانستان آغاز نماید، ولی اکنون چنین چیزی نیست".

طی چند سال گذشته حکومت حامد کرزی بخاطر عدم کارائی موثر و وجود فساد اداری گسترده مورد انتقاد شدید مردم افغانستان، غرب و خصوصاً ایالات متحده قرار گرفته بود. اکنون که کرزی برنده اعلام گردیده و ایالات متحده نیز در حال تغیر استراتیژی این کشور در قبال افغانستان است، به اساس نظریات کارشناسان و همچنان مامورین امریکایی، یکی از عناصر عمده در استراتیژی آیندۀ ایالات متحده در افغانستان، همکاریی دولت کابل میباشد، که چنین امری توقعات را از حکومت آیندۀ افغانستان بلندتر میسازد.

با درنظرداشت مصلحت های سیاسی در جریان انتخابات و تجربۀ گذشته از حکومت و تیم کاری آقای کرزی، آقای موناژ درین مورد میگوید.

"او با فشار عمدۀ مواجه میباشد، نتنها از جانب خارجی ها، بلکه افغان ها نیز از وضع فعلی نارضایتی شانرا ابراز نموده اند و انتخابات افغانستان بیانگر آن بود".

ولی آقای مناژ ابراز نظر کرده میگوید که برآورده ساختن این توقعات و انجام چنین کار ها توسط کرزی و حکومت آیندۀ او سوالاتی است که جواب آنرا زمان خواهد داد. او ادعا میکند که تصمیم کرزی که رئیس کمیسون انتخابات را برکنار نساخت و انتخاب محمد فهیم قسیم بحیث معاون خود، نشان دهندۀ پالیسی های آیندۀ او میتواند باشد، ولی قضاوت درین مورد قبل از وقت میباشد.

در داخل ایالات متحده بحث های شدیدی روی موضوع افغانستان جریان داشته و اختلافات روی آن موضوع در حال افزایش میباشد. جمهوری خواهان با تصویب پیشنهاد جنرال ستنلی مککرستل، قوماندان ارشد امریکا در افغانستان، میخواهند ایالات متحده در حدود 40 هزار نیروی اضافی را به افغانستان بفرستد، ولی تعدادی از دموکرات های کانگرس با این نظر مخالفت دارند. این امر باعث گردیده که اوباما نتوانند به طور فوری درین مورد تصمیم اتخاذ کند.

زمانیکه از مُناژ در مورد تصمیم حکومت ایالات متحده با در نظرداشت تغیرات سیاسی افغانستان پرسیده شد، او گفت که مامورین امریکایی میگویند تصمیم کرزی بخاطر اشتراک در دور دوم انتخابات نشان دهندۀ ارادۀ نیک او میباشد. این کارشناس سیاسی به نقل از مامورین ارشد امریکایی میگوید آمادگی برای برگزاری دور دوم مشروعیت حکومت آینده را بیشتر ساخته و انصراف عبدالله از اشتراک در دور دوم نیز مشروعیت روند را تحت سوال قرار نمیدهد.

براک اوباما در آغاز کار خود بحیث رئیس جمهور ایالات متحده، ریچارد هولبروک را بحیث نمایندۀ خاص خود برای افغانستان و پاکستان گماشت. به اساس گزارش ها، روابط آقای هولبروک با حامد کرزی شاهد کشیدگی های بوده و زمانیکه کرزی نمیخواست دور دوم انتخابات برگزار شود، سناتور جان کری، رئیس کمیسون روابط خارجی مجلس سنا به افغانستان سفر نمود. آقای مُناژ درین باره چنین ابراز نظر میکند.

"فکر میکنم هولبروک شخص مسلکی بوده و درک میکند که کرزی رئیس جمهور افغانستان میباشد و باوجود اختلاف نظر ها باید با او سازش نماید، و کرزی نیز از جانب خود باید درک کند که آقای هولبروک نمایندۀ حکومت امریکا میباشد".

درحالیکه وضع سیاسی افغانستان هر روز شاهد یک تغیر مترقبه ویا غیر مترقبه میباشد، کارشناسان سیاسی اظهار تردد میکند تا درین مورد موقف راسخی اتخاذ نمایند. ادارۀ رند، یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی بوده در بخش پالیسی و انکشافات سیاسی کار میکند.

XS
SM
MD
LG