لینک های دسترسی

بانکي مون گزارشهای مبنی بر خروج کارمندان ملل متحد از افغانستان را رد نمود


بانکی مون سرمنشی ملل متحد به روز جمعه گزارش های را رد نمود که گویا ملل متحد، پس حملهٌ مرگبار طالبان بر کارکنان آن مؤسسه، در حدود ششصد کارگر خود را که در افغانستان خدمت مینمایند ، از افغانستان خارج مینماید و یا در جا های مصؤن آنکشور انتقال می دهد.

بانکی مون اعتراف نمود که ملل متحد اقداماتی را جهت تقویت امنیت برای کارکنان آن مؤسسه در افغانستان اتخاذ نموده که شامل تغیر مکان مؤقتی بعضی از کارکنان بین المللی است.

وی گفت اکثریت آنها به جاهای مصونتر در افغانستان انتقال داده خواهند شد، و در حدود دوصد نفر شان در مراکز خدماتی دیگر در منطقه فرستاده میشوند.

"طوریکه در مطبوعات گزارش شده است، ششصد نفر نیست. اجازه بدهید که بصورت واضح برایتان بگویم، ما از افغانستان خارج نمی شویم، ما هیچگاه نخواهیم اینگار را کرد، ما نمی توانیم و نباید این کار را انجام دهیم. وظیفهٌ ما ادامه خواهد داشت".

این تصمیم به تعقیب تقلیل عملیات ملل متحد در پاکستان میباشد ، که باعث ایجاد شک و تردید گردیده که آیا ملل متحد می تواند مؤثرانه در منطقهٌ که در دو طرف سرحد جنگ به شدت دوام دارد، فعالیت نماید.

تصمیم ملل متحد همچنان در آوانی صورت می گیرد که رئیس جمهور اوباما به اتخاذ تصمیم در مورد فرستادن ده ها هزار سرباز جهت جلوگیری از افزایش طالبان در افغانستان نزدیک شده می رود.

ملل متحد تاکید نمود که انتقال مامورین ملل متحد در افغانستان مؤقتی می باشد.

بانکی مون گفت رئیس جمهور افغانستان تعهد نموده است تا افراد پولیس بیشتر را در عماراتی که کارکنان ملل متحد بود و باش دارند، به وظیفه می گمارد.

"رئیس جمهور کرزی به من اطمینان داده است تا قوای بیشتر پولیس را برای حفظ امنیت کارکنان ملل متحد مؤظف می سازد".

در حملهُ بیست و هشتم ماه اکتوبر ، مردان مسلح که واسکت های انتحاری را به تن داشتند بیک مهمانخانهٌ شخصی که دها کارگر ملل متحد در آنجا زیست می نمودند، داخل شده پنج کارگر آن موسسه و سه تن از افغانان را به قتل رساندند.

طالبان مسؤلیت این حمله را ادعا نموده گفتن که آنها عمداً مؤظفین ملل متحد در انتخابات اخیر را مورد حمله قرار دادند.

XS
SM
MD
LG