لینک های دسترسی

کلینتن موضوع افغانستان را با صدر  اعظم آلمان و وزیر خارجۀ آن کشور مورد بحث قرار داد


ایالات متحده و آلمان میگویند حکومت جدیدی که توسط حامد کرزی، رئیس جمهور تشکیل میشود باید بمنظور کسب حمایت وسیع بین المللی، اصلاحات را برای کاهش فساد اداری بپذیرد.

هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده در حاشیۀ مراسم تجلیل از ۲۰مین سالگرد از هم پاشیدن دیوار برلین، موضوع افغانستان را با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و گویدو ڤستر ڤیل، وزیر خارجۀ آن کشور مورد بحث قرار داد.

حکومت اوباما و حکومت جدید آلمان که ماۀ گذشته شروع بکار نمود، تعهدات نظامی شان را با رابطه به افغانستان ارزیابی میکنند و هر دو به حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان خاطر نشان ساخته اند که توقع دارند اکنون که انتخاب مجددش تائید شده باید اصلاحات عمده ای را براه اندازد.

این موضوع در صدر موضوعات مورد بحث بین هلری کلنتن و انگلا مرکل، صدراعظم آلمان و گویدو ڤسترڤل، وزیر خارجۀ آن کشور قرار داشت.

خانم کلنتن، وزیر خارجه و همقطار آلمانی اش طی یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک واضح ساختند که توقع دارند آقای کرزی کوشش کند حکومت خود را وسیع سازد تا با مشکل فساد اداری که بخوبی مستند و مسجل شده است، برخورد نماید.

ڤسترڤل که هفتۀ گذشته جهت مذاکره با هلری کلنتن، وزیر خارجه در واشنگتن بود گفت افغانستان به حکومتی نیاز دارد که از همۀ مردم آن کشور نمایندگی نموده و از معیارهای حکومت داری درست پیروی نماید.

کلنتن گفت ایالات متحده و متحدین ناتو برای دلایل نوع دوستی به افغانستان نرفته اند بلکه آنها میخواهند با تهدید حقیقی به امنیت از جانب اتحاد دهشت افگنی ایکه از القاعده الهام گرفته و توسط آن سازمان تمویل میگردد، مقابله کنند.

او گفت که تعهد عساکر اضافی باید با مساعی بزرگتر آقای کرزی جهت بهبود حکومت داری همراه باشد.

هلری کلنتن: "هر نوع تعهد حکومات و مردمان ایالات متحده، آلمان و سایرین که در چهار چوب ناتو و قوای بین المللی، هردو، بما پیوسته اند، باید با تعهدات بزرگتر حکومت حامد کرزی برای خدمات بمردم افغانستان، آغاز امحای فساد اداری، حسابدهی بیشتر و شفافیت طرز حکومتداری، همراه باشد."

براک اوباما، رئیس جمهور پیشنهادات قوای نظامی را برای تقویۀ نیرو های ایالات متحده در افغانستان به پیمانۀ ۴۰ هزار عسکر، تحت ارزیابی قرار داده است.

در حالیکه سرنوشت حضور عساکر آلمانی در افغانستان یک موضوع کلیدی انتخابات ماۀ سپتمبر بود، که انگلا مرکل، صدر اعظم را دوباره بقدرت رسانید.

ڤسترڤل، وزیر خارجۀ آلمان از طریق ترجمان گفت که اولویت آلمان کمک به حکومت افغانستان است تا خود را به دفاع از خود قادر سازد.

"ما میخواهیم مطمئن شویم که افغانستان از نقطۀ نظر امنیت متکی بخود باشد. و اگر ما چنین چیزی را خواهانیم پش باید مطمئن شویم که افغانستان زیربنای امنیتی خودش را داشته باشد، این سیستم وجود دارد و ما میخواهیم در قسمت اعمار آن کمک کنیم. این یک کمک مهم ما خواهد بود. ما این موضوع را نیز مورد بحث قرار دادیم و این کاملاً با بیانات شخصی من و مشی حکومت جدید تطابق دارد."

آلمان در حال حاضر در حدود ۴۲۰۰ عسکر در افغانستان دارد که عمدتاً در مناطق نسبتاً آرام شمال مستقر میباشند و توجۀ آنها به تعلیمات متمرکز میباشد. حکومت جدید گفته است که سال آینده در مورد تعداد عساکر نظراندازی تازه خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG