لینک های دسترسی

حمایۀ صدراعظم برتانیه از ماموریت افغانستان


گوردن براون، صدراعظم برتانیه حمایۀ خود را از ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان درحالی دوباره تصریح نمود که نظر پرسی ها نشان دهندۀ کاهش حمایۀ مردم از آن جنگ میباشد.

آقای براون میگوید قوای برتانوی در افغانستان به همان دلایلی رفته اند که امروز جنگ میکنند. او میگوید آنها تلاش دارند برتانیه را از حملات احتمالی تندروان طالب و القاعده محافظت کنند که در افغانستان وپاکستان مستقر میباشند.

ولی رهبر برتانیه میگوید او امیدوار است که حضور نظامی برتانیه بتواند درحالی بررسی و ارزیابی گردد که اردو و پولیس ملی افغانستان توسط قوای ناتو تربیه میشوند.

یک نظرپرسی اخیر بی بی سی دریافته بود که در بین پنج نفر برتانوی دو تن آنها نمیدانستند چرا قوای کشور شان در افغانستان میباشد. دو در سوم آنها گفته اند قوای برتانوی باید به زودترین فرصت به برتانیه برگردند.

تلفات روبه افزایش قوای برتانوی در افغانستان باعث کاهش حمایۀ عامه از آن جنگ شده است.

در حدود نُه هزار عسکر برتانوی در افغانستان درحال خدمت میباشند. آقای براون بیش از 500 عسکر را برای تعبیه به افغانستان آماده ساخته است. درحدود 232 تن آنها از 2001 بدین طرف به قتل رسیده اند.

XS
SM
MD
LG