لینک های دسترسی

"گزینه های امریکا در مورد افغانستان محدود است"


تحت این عنوان واشنگتن پوست نوشته است ایالات متحده هشدار واضحی را به رییس جمهور افغانستان رسانیده که او باید با فساد اداری مبارزه کند یا درغیر آن صورت ممکن است عساکر بیشتر ایالات متحده را به طور چشمگیری دریافت نکند.

این روزنامه می نویسد اما اداره اوباما در این خصوص که اگر حامدکرزی همنوایی با او را قبول نکند، انتخاب شدیدی را اتخاذ میکند، ضعیف عمل کرده است.

به نوشته واشنگتن پوست یک سلسله ازافشای این خبرها بروزچهارشنبه در

واشنگتن، بیان شبهات قوی درمورد کرزی، تقاضای روشن و عمومی بود که رییس جمهور افغانستان باید قبل ازآنکه ایالات متحده به تقویت حضور عساکر امریکایی تعهد کند، پاک سازی حکومتش را شروع کند.

این روزنامه می نویسد اما تاکنون کرزی با وجود بیانیه عمومی که درآن قصدش را از عاری ساختن اداره جدیدش از سوء استفاده ها بیان داشت، اراده سیاسی کمی را برای سرکوبی فساداداری از خود نشان داده است.

به نوشته روزنامه طی پنج سال گذشته فساد اداری، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، علاوه بر حملات طالبان به سرعت افزایش یافته است.

واشنگتن مینویسدکه تاکنون درواقع اداره اوباما چند نقطه فشار واقعی معدود دارد که می تواند در تحقق آنچه که ازکرزی می خواهد آن را بکار ببرد.

این روزنامه در ادامه مطلبش نوشته است ایالات متحده بدون یک اقدام بزرگ در مساعی وسیع ترش علیه تندروان اسلامیست که آقای اوباما آن را جبهه مرکزی در جنگ علیه دهشت افکنی می نامد، نمی تواند درجنگ علیه طالبان و القاعده در افغانستان شکست بخورد.

واشنگتن پوست مینویسد شاید هیچ راهی برای پیروزی در جنگ، بدون قرار دادن حداقل بعضی از ترکیب عساکر آموزشی و جنگی بیشتر ایالات متحده به آن کشور پرآشوب نباشد.

واشنگتن پوست در مطلب دیگری تحت عنوان "فرستاده ایالات متحده بر افزایش عساکر پافشاری دارد" نوشته است که سفیر ایالات متحده در کابل دو پیام محرمانه را به واشنگتن در هفته گذشته فرستاد و نگرانی عمیقش را درمورد ارسال عساکر بیشتر به افغانستان تا زمانی که حکومت حامد کرزی تمایلش را به سرکوبی فساد اداری و مدیریت ضعیف نشان ندهد، بیان داشت. این روزنامه از قول مقامات ارشد ایالات متحده نوشته است که فساد اداری و سوء مدیریت رشد طالبان را تقویت کرده است.

به نوشته واشنگتن پوست یادداشت های کارل آیکینبری درحالی فرستاده شده است که رییس جمهور اوباما وارد مرحله نهایی بررسی هایش درمورد استراتژی جدید درقبال افغانستان می باشد که به نوشته این روزنامه مشکلات این تصمیم گیری و تقسیمات عمیق درتیم امنیت ملی اداره او را نشان می دهد.

این روزنامه درادامه این مطلبش به نقل از یک بیانیه قصر سفید که دراوایل ماه گذشته به نشر رسیده بود می نویسد" رییس جمهور باور دارد که ما نیاز درایم تا به حکومت افغانستان روشن بسازیم که تعهدات ما بی انتها نیست." روزنامه در ادامه این مطلبش از همین بیانیه نقل کرده نوشته است که بعد ازسرمایه گزاری اساسی توسط مردم امریکا، حکومت داری درافغانستان باید در یک دوره زمانی منصفانه بهبود می یافت."

واشنگتن پوست در مطلبش می نویسد در شب قبل ازشروع سفر 9 روزه اوباما او یک سلسله گزینه های ترسیم شده توسط طراحان اردو را دریافت که در ارقام اعزام جدید قوای ایالات متحده ازتعداد 10 هزار نفر به 40 هزار نفر عسکر فرق می کند. این روزنامه می نویسد هیچ یک ازسناتوران تقاضای کاهش حضور ایالات متحده در افغانستان یا تعلیق در اعزام عساکر علاوگی را تقاضا نکرده اند.

اما مداخلات در دقایق اخیر آیکنبری به بحث جاری راجع به پالیسی تاکید کرده است اینکه ایالات متحده به شراکت با حکومت کرزی که بی کفایتی و فساد اداری آن یک نگرانی جهانی در درون اداره است، متکی می باشد.

XS
SM
MD
LG