لینک های دسترسی

هدایت رئیس جمهور اوباما در مورد تغیر انتخاب راه حل مشکل افغانستان


یک مقام ارشد قصر سفید می گوید براک اوباما رئیس جمهور امریکا از تیم امنیت ملی خود خواسته است تا در مورد انتخاب راه حل مشکل افغانستان، بر استراتیژی جنگ در آنکشور تجدید نظر نماید.

آقای اوباما به روز چهارشنبه در جریان برسی اخیر سیاسی اش در مورد افغانستان، این تقاضا را نمود. مقام ارشد می گوید رئیس جمهور از مشاورین خود می خواهد تا این موضوع را ارزیابی نمایند که عساکر امریکا چه وقت و چگونه می توانند مسؤلیت امنیتی را به حکومت کابل بسپارند.

مقامات حکومت امریکا می گویند آقای اوباما می خواهد به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به وضاحت بگوید که تعهد امریکا در افغانستان نا محدود نیست.

تقاضای رئیس جمهور اوباما در مورد تجدید نظر بر پالیسی جنگ در افغانستان در حالی صورت می گیرد که کارل آیکنبری سفیر امریکا در افغانستان در مورد فرستادن عساکر بیشتر به آنکشورملاحظات جدی را ابراز داشته است.

مقامات می گویند آیکنبری هفتهٌ گذشته دوبار یاداشت های مشخص به واشنگتن فرستاد و در مورد رهبری حامد کرزی اظهار شک و تردید نمود. رئیس جمهور افغانستان به اجازه دادن فساد اداری در حکومتش متهم میباشد.

سخنگوی سفارت امریکا در کابل از صحبت در مورد یاد داشت ها خوداری نمود. سخنگو به صدای امریکا گفت آقای ایکنبری پیش بینی مینماید که مردم افغانستان از حکومت شان انتظار بیشتر خواهند داشت، بشمول رهبری مؤثر و صادقانه.

XS
SM
MD
LG