لینک های دسترسی

معالجه مریضان انفلونزای خوکی ممکن است


سازمان صحی جهان میگوید، استفاده به موقع ادویه ضد ویروس و انتی بیوتیک ها، میتواند حیات کسانی را که مصاب عامل مرضی انفلونزا یا H1N1 باشند حفظ نماید.

سازمان صحی جهان بروز پنج شنبه رهنمود های جدیدی را در مورد تداوی کلنیکی کسانیکه مبتلا به انفلونزای خوکی میباشند، صادر نمود.

با آغاز موسم شیوع انفلونزا در نیم کره شمالی، صعود ناگهانی واقعات این مرض در سراسر اروپا و آسیا رخ داده است.

سازمان صحی جهان میگوید کلنیک ها در بعضی کشور ها مملو از مریضان گردیده است. این سازمان میگوید یک راه حفظ حیات مریضان و کاهش حجم مراجعین به شفاخانه ها این است تا تداوی قبل از وقت را جهت وقایۀ H1N1 و جلوگیری از انکشاف آن به اشکال شدید مرض فراهم نمود.

نیکی شیندو کارمند طبی سازمان صحی جهان در بخش علایم کلنیکی انفلونزا میگوید، این سازمان شواهد متقاعد کننده ای را در دست دارد که ادویه ضد ویروس مانند تامیفلو، میتواند از واقعات شدید H1N1 جلوگیری نماید.

او میگوید سازمان صحی جهان سه نوع توصیه های تجدید شده را به کشور هایی که این ویروس در آن شایع است، ارایه مینماید.

"نخست، افرادی که در معرض خطر قرار دارند به مجرد بروز اعراض انفلونزا باید با ادویه ضد ویروس تداوی شوند. این گروه در برگیرنده زنان باردار، اطفال کمتر از سنین دو سال و افرادی که دارای شرایط خاص صحی باشند مثلاً مشکلات تنفسی. دوم کسانی که مواجه با خطرات جدی نمیباشند، اما دو عرض مداوم یا متکرر و وخیم شونده در نزد شان موجود است، نیز باید با ادویه ضد ویروس مداوا گردند."

او میگوید این اعراض شامل مشکلات در فعل تنفس و تب بلند میباشد که بیش از سه روز دوام نماید.

داکتر شیندو میگوید سفارش سوم شامل حال کسانی میگردد که سینه و بغل یا نومونیا نزد شان تاسس نموده باشد، برای آنان ادویه ضد ویروس و انتی بیوتیک تجویز میگردد زیرا انتانات باکتریایی میتواند انکشاف نماید.

او میگوید سازمان صحی جهان برای کسانی که مواجه با خطرجدی ابتلا به مرض نبوده و تنها یک مریضی متوسط را تجربه میکنند، تداوی با ادویه ضد ویروس را توصیه نمیکند. اما او همه گان را به مواظبت ترغیب مینماید.

"با وجود اینکه امکان شیوع مرض در بین جوانان کمتر است، اما این ویروس جهانگیر میتواند حتی در نزد افراد جوان صحتمند سبب نومونیا یا سینه وبغل بسیار شدید شود. و این ویروس میتواند در طی یک هفته جان اشخاص را بگیرد. روزنه امید برای برگشت وخامت پیشرونده مرض بسیار کم است. ادویه باید پیش از آنکه ویروس شش ها تخریب نماید، برای مریضان تجویز گردد."

داکتر شیندو میگوید ویروس H1N1 بی نهایت مقاوم است. وی اضافه میکند که خصوصیات مرضی این ناجوری تغیر نخورده است. او میگوید به همین خاطر است که سازمان صحی جهان عقیده دارد و به باور کامل میگوید که تجویز به موقع ادویه ضد ویروس میتواند منجر به تفاوت قابل ملاحظۀ در شدت بیماری و مرگ گردد.

XS
SM
MD
LG