لینک های دسترسی

گزارش سال ٢٠٠٩ درباره فساد اداری در جهان


ادارۀ شفافیت بین المللی گزارش سال ۲۰۰۹ خود را روی فساد اداری تمام جهان نشر کرده است. این سازمان غیر حکومتی از سال ۱۹۹۸ تابحال شاخص برداشتهایش را درمورد دفساد دارای همه ساله بطورمکرر نشر میکند.

این گزارش میرساند که افغانستان وسومالیا بحیث دو کشورشدیداً آغشته در فساد تلقی میشوند در حالیه زیلاند جدیدو دنمارک بحیث دوکشور کمتر آغشته به فساد نگریسته میشود.

امسال کشور هایی که در آن حد اقل فساد اداری جریان دارد زیلاند جدید قرار گرفته بودند. امسال دنمارک بدرجۀ دوم و سویدن و سنگاپورهردو بدرجۀ سوم ردیف بندی شده اند. سه سال تمام است که سومالیه درآخر این فهرست قرار میگیرد.

درجه بندی این فهرست برا ساس اندازۀ موجودیت فساد داریست که یک کشور ازجانب سازمانهای بین المللی مفسد سنجیده میشود. این سازمانها عبادت از بانک جهانی، فورم اقتصادی جهان و بانکهای انکشافی آسیایی وافریقایی اند.

ادارۀ شفافیت بین المللی که مرکز آن در برلین است میگوید درمورد فساد باید مبارزه کرد وآگاهی مردم را در اینمورد افزایش داد. گزارش سالانۀ این اداره بیک فهرست یک صْد وهشتاد کشور رشد نموده است .

این گروه میگوید کشور های بی ثبات که در اثردوام جنگ صدمه دیده اند بحیث کشور های بیشتر صدمه دیده از ناحیۀ فساد اداری تلقی میشوند. این کشور ها شامل ،افغانستان ،وعراق دو کشور که ملیارد ها دالر کمک بین المللی را دریافته داشته اند میباشد.

امسال عراق همراه با سودان دو درجه بالا تر رفته و حالا در فهرست این اداره ازطرف پائین دردرجه چهارم قرار دارند.اما افغانستان سه درجه پائینتر آمده و بالاتر از سومالیه قرار گرفته است .به این معنی که افغانستان بحیث یک کشورردرجه دوم با دارای بیشترین فساد اداری میباشد.

ادارۀ شفافیت بین المللی میگوید، مردم باید رشوت بدهند تا خدمات عامه شان انجام یابد، عدم رسیدگی و تطبیق فشارعلیۀ فساداداری توسط حکومت، به جلب طرفداری مردم از طالبان کمک میکند.

ایالاتمتحده نزدیک به چهار ملیارد دالر کمک را برای افغانستان در جریان هشت سال گذشتۀ جنگ فراهم کرده بود. رئیس جمهور اوباما برای برای اعلان پلان جدید جنگ افغانستان بروز سه شنبه آمادگی میگیرد. این پلان انتظار میرود که این پلان شامل هزاران عسکر علاوگثی امریکا باشد.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دور دوم ریاست جمهوری اش را هفتۀ گذشته بعد از انتخاباتی آغاز کرد که با تقلبات گسترده توام بودآغاز کرد. او تحت فشار شدید بین المللی در زمینه جنگ با فساد اداری میباشد.

هفتۀ گذشته حکوت مساعی جدیدی را اعلان کرد که مقامات عالیرتبۀ افغانستان را تحت تحقیق قرار دهد. باساس گزارش یک گروه وزرای فعلی و گذشتۀ کابینه تحت تحقیق قرار دارند.

در گزارش امسال خود در مورد فساد اداری ایالاتمتو ه یک درجه پائینتربه نمبر ۱۹ رفته که سال گذشته نمبر ۱۸ بود. بهر حال این نمرات با دوبر دۀ یک واحد بهبود یافته است. ادارۀ سفافیت بین ااملی میگوید، در بارۀ سرپرتسی از صنعت مالی امریکا بسیاری نگرانی هایی موجود است . بسیاری کشور هایی که در آخر فهرست قراردارند، کشور های جنوب صحرای افریقا اند. پتریک BERG انسجام دهندۀ پروگرام شفافیت بین المللی می گوید:

"جایی که فقررا بیابید. در آنجا فساد اداری مردم را بشدت صدمه میزند. در بعضی از کشور های بیشتر فاسد، رشوت وفساد اداری شاید یک مشکل بزرگ باشد اما این حال مردم را از اخذ خدمات صحی و یا آب پاک بمنازلشان باز نمی دارد".

اما وی می افزاید،بعضی کشور ها بشمول بوستووانا، موریشس و کیپ وردی ،برای بهبودادارۀ حکومت شان بشدت کار کردند که در نتیجه موقف آن کشوردر آن فهرست بهبود یافت.

XS
SM
MD
LG