لینک های دسترسی

اختلال در خدمات تلیفونی در هند


هند خدمات حداقل 20 میلیون تلیفون را بخاطر نگرانی های امنیتی مسدود ساخت.

در پاسخ به ضرب العجلی به مالکین تیلفون های موبایل ارزان و ساخت چین بود تا لوازم دیگری را خریداری نمایند، و یا خدمات تیلفونی را از دست خواهند داد، حکومت هند این اقدام را روز سه شبنه انجام داد.

هند میگوید آن تیلفون ها فاقد شمارۀ است تا تماس های آن تعقیب گردد. ادارات استخباراتی هند هشدارد داده اند که تندروان از آن تیلفون ها بخاطر اجرای حملات استفاده خواهند کرد.

مستهلکین روز دوشنبه به بازار ها جمع شده بودند تا لوازم مورد نیاز را خریداری نمایند.

XS
SM
MD
LG