لینک های دسترسی

ادامه بررسی ستراتیژی جدید در کانگرس امریکا


اعضای ارشد تیم امنیت ملی رئیس جمهور اوباما به روز پنجشنبه برای بار دوم در برابر اعضای کانگرس قرار خواهند گرفت تا در مورد استراتیژی جدید رئیس جمهور اوباما گواهی دهند.

رابرت گیتس وزیر دفاع ، هلری کلنتن وزیر خارجهٌ و مایک مولن رئیس ارکان حرب، در برابر کمیتهٌ روابط خارجی مجلس سنا ظاهر خواهند شد تا به سوالات در مورد پلان فرستادن سی هزار عسکر اضافی امریکا جهت مبارزه با طالبان و القاعده پاسخ گویند.

گیتس به روز چهارشنبه در برابر کمیته خدمات نظامی مجلس نماینده گان سنا گفت بهبود امنیت در افغانستان کلید عمده در این مورد است که آنکشور دیگر به پایگاه حملات طالبان و القاعده مبدل نگردد.

کلنتن و رابرت گیتس مشترکاً روی این موضوع تاکید نمودند که استراتیژی جدید بهترین طریقهٌ محافظت امریکا و متحدینش از حملات آیندهٌ تندوران است.

مایک مولن گفت تصمیم رئیس جمهور اوباما ، برای قوماندانان در میدان نبرد تدارکاتی را مهیا می سازد تا در برابر طالبان بجنگند.

ولی وی تاکید نمود که بزرگترین نگرانی اش تعداد عساکر نیست ، بلکه این موضوع است که مبارزات و تلاش های نظامی باید از همرائی و همکاری یک حکومت خوب برخوردار باشد.

جنرال مککرستل قوماندان ارشد امریکا و ناتو در افغانستان نیز از افزایش قوا استقبال نمود.

وزیر دفاع امریکا به روز چهار شنبه گفت بخش اول این عساکر قبل از پایان ماه دسمبر فرستاده میشوند.

آنها توجه را بیشتر به مبارزه با دهشت افگنی معطوف می دارند، امنیت مراکز عمده و پرنفوس را به عهده می گیرند، و در تمرینات قوای امنیتی افغان کار می کنند.

افزایش عساکر اضافی، سالانه سی ملیارد دالر مصرف دارد ، و تعداد عساکر در افغانستان را به یکصد هزار نفر افزایش می دهد.

رئیس جمهور اوباما و رابرت گیتس همچنان از کشور های دگیر خواسته است تا قوای بیشتر کمک نمایند.

در حال حاضر در حدود سی و نه هزار عسکر از کشور های دیگر تحت پوشش ناتو در افغانستان خدمت مینمایند.

در جریان بیانیهٌ روز سه شنبه ، رئیس جمهور اوباما گفت فرستادن قوای بیشتر، پروسهٌ سپردن مسؤلیت امنیت به قوای امنیتی افغان را سرعت می بخشد، و قوای امریکا می تواند تا در ماه جولای سال ۲۰۱۱ پروسهٌ اخراج را آغاز نماید.

اعضای گانگرس امریکا به روز چهارشنبه تصمیم رئیس جمهور اوباما را جهت تعین تاریخ اخراج قوا، مورد سوال قرار دادند.

سناتورجان مکین ، کاندید سابق ریاست جمهوری امریکا می گوید تعین تاریخ به طالبان موقع می دهد تا عملیات شان را به اساس آن براه اندازند.

ولی رابرت گیتس گفت که در اخراج قوا ممکن تغیراتی وارد گردد، و رئیس جمهور اوباما این تاریخ را بخاطری تعین نمود تا افغانان خودشان مسؤلیت بیشتر را در باثبات سازی کشور شان به عهده گیرند.

XS
SM
MD
LG