لینک های دسترسی

"گیتس و کرزی تاریخ مختلف برای اخراج قوا ارائه مینمایند"


روزنامهُ واشنگتن پوست در شمارهٌ امروزی خود مینویسد، حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان و رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا به روز سه شنبه در مورد تاریخ اخراج قوای امریکا از این کشور جنگ زده معلومات متفاوت اراهه نمودند.

به این معنی که رابرت گیتس هوشدار داد که موجودیت قوای امریکا در افغانستان نامحدود نیست، در حالیکه رئیس جمهور کرزی گفت حد اقل پنج سال را در بر خواهد گرفت تا افغانستان بتواند از خود دفاع نماید.

کرزی گفت افغانستان قادر نخواهد بود تا قوای امنیتی خود را برای ۱۵ تا ۲۰ سال دیگر بطور لازم تهیه نماید.کرزی در حالیکه رابرت گیتس در کنارش ایستاده بود گفت با تلاش های بسیار زیاد ما ممکن قادر باشیم تا پنج سال دیگر این مسؤلیت را به عهده گیرئیم .

آقای گیتس به خبرنگارانگفت نظر آقای کرزی در مورد مدت زمان آماده شدن قوای امنیتی افغانستان برای دفاع از کشورشان ، در حالیکه قوای بیشتر امنیتی تربیه شود و توسعه یابد، شاید جنبهٌ عملی بگیرد.وی گفت تسریع بخشیدن انکشاف اقتصادی در افغانستان می تواند بار پرداخت مصارف عساکر افغان را از امریکا کمتر سازد. در عین زمان وزیر دفاع افغانستان تعهد کمک های بیشتر در مورد مبارزه با شورشیان را نمود.

وی همچنان مکرراً گفت که امریکا افغانستان را رها نمی نماید ، مثلی که در سال ۱۹۸۹ این کار را نمود، زمانیکه اتحاد شوروی وقت افغانستان را ترک نمود.گیتس گفت ما تا زمانی در پهلوی شما می جنگیم که قوای افغان به اندازهٌ کافی توسعه یابد تا بتواند از کشور خود دفاع نماید.

XS
SM
MD
LG