لینک های دسترسی

اظهارات جنرال ارشد امریکای در مورد بطی بودن روند پیشرفت در افغانستان


دیوید پطریس جنرال اردوی ایالات متحده میگوید از زمانیکه دو سال پیش نیرو های امریکایی در عراق افزایش یافت، پیشرفت ها علیه شورش گرایی در افغانستان بطی تر خواهد بود.

جنرال پطریس رئیس قوماندانی مرکزی نیرو های ایالات متحده بروز چهار شنبه طی صحبت در کانگرس ایالات متحده گفت: او تصمیم رئیس جمهور اوباما برای اعزام 30 هزار عسکر اضافی به افغانستان را کاملاً حمایت میکند.

جنرال پطریس گفت: وضعیت در افغانستان بیش از آنکه ساده تر شود، زیاده تر مغلق میگردد، اما موفقیت ممکن است.

او گفت پالیسی جدید نیرو های امریکایی را قادر خواهد ساخت تا انکشافات مهمی را طی 18 ماه آینده، رونما سازند.

جنرال پطریس همراه با کارل ایکنبیری سفیر ایالات متحده در افغانستان بروز چهار شنبه در مقابل کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده ظاهر گردیدند.

ایکنبیری که قبلاً در مورد جوانب افزایش تعداد قوا به سوال پرداخته بود، روز سه شنبه در جریان گواهی در مقابل کمیته خدمات نظامی مجلس سنا و نماینده گان از ستراتیژی جدید رئیس جمهور پشتیبانی نمود.

XS
SM
MD
LG