لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: در روز همسایه و در شب عسکر


روزنامه نیویارک تایمز می نویسد، در پنج ماه گذشته یک عده از عساکر امریکائی در قلب بزرگترین شهر منطقه در لباس های عادی در پهلوی افسران پولیس و مقامات ملکی زیست می نمایند تا برای شناخت و ریشه کن ساختن دشمنان، با آنها دوستی نمایند.

از طرف روز این عساکر در شهر، فقط خارج از ساحهُ ماموریت شان که با سیم های خار دار احاطه گردیده است، گزمه مینمایند، با تاجران صحبت مینمایند، و اموال آنها را خریداری مینمایند. آنها ده ها نفر افغان را بحیث کارگر، و محافظ امنیتی مقرر نموده اند.

مبلغ دو ملیون دالر را برای توسعهٌ سرک ها، مکاتب، و عمارات حکومتی اختصاص داده اند.

ولی از طرف شب ، این عساکر به فعالیت های جنگی می پردازند.

به گزمه های نظامی می پردازند، و بخاطر تعقیب شورشیان ، و بمسازان به خانه ها هجوم می برند.

عساکر می کوشند تا جنگجویان را از مردم قریه که برایشان پناه می دهند، یا به رضا و یا هم به زور جدا سازند.

بعضی اوقات این نقش دوگانهٌ عساکر مشکلاتی را هم ایجاد مینماید.

چنانچه در این اواخر در جریان حمله بر چندین خانه، هفت نفر به نام شورشیان دستگیر گردیدند، ولی بعداً معلوم شد که این افراد اصلاً شورشی نبودند.

گزارش می نویسد که در بعضی موارد ، مردم شورشیان را کمک مینمایند و به آنها پناه می دهند، و علت عمده آن ، همانا بدست آوردن پول است، از همین رو است که عساکر امریکائی می کوشند هر چه زودتر کمک های پولی را افزایش دهند.

XS
SM
MD
LG