لینک های دسترسی

واشنگتن پوست: پالیسی کوتاه مدت برای افغانستان


روزنامهٌ واشنگتن پوست در شمارهٌ امروزی خود مطلبی را تحت عنوان یک پولیسی کوتاه مدت رسیدن به افغانستان به نشر سپرده است.

به اساس گواهی های که هفتهٌ قبل به سناتوران ارائه گردید، چنین نتیجه گیری می شود، که ایالات متحدهٌ امریکا جهت ارسال عساکر به کشور محاط به خشکهٌ افغانستان، متکی به روابط کوتاه مدت با کشور های دیکتاتوری آسیای مرکزی بدون کدام استراتیژی طویل المدت برای منطقه میباشد.

دیوید سدنی ، نایب معین وزارت دفاع امریکا به کمیتهٌ فرعی روابط خارجی سنا در امور آسیای شرقی، جنوبی و مرکزی گفت: هدف عمدهٌ وزارت دفاع امریکا در آسیای مرکزی، پشتیبانی از جنگ در افغانستان است. دوم، اینکه ما به حمایت و کمک خود به کشور های مستقل آسیای مرکزی، همانطوریکه سالها در تامین امنیت شان انجام داده ایم، ادامه می دهیم، به همان شکلی که برایشان قابل قبول باشد.

کشور های که برای عساکر در افغانستان تدارکات می فرستند، از طریق آنچه شبکهُ انتقال شمالی نامیده می شود، یعنی از طریق کشور های قرغزستان، اربکستان و بعضی اوقات تاجکستان گذر مینمایند.

سدنی گفت: آنها در مسیر راه، از طریق جاده های که توسط چین ساخته شده عبور مینمایند، از طریق خطوط آهنی که توسط روسیه اعمار گردیده عبور می کنند، از طریق تونلی که توسط ایرانی ها ساخته شده می گزرند، و از روی پل های که توسط امریکا ساخته شده عبور مینمایند.

استیڤن بلنک، از انستیتوت مطالعات استراتیژیک جنگ نظامی ، به کمیتهٌ فرعی گفت که کشور های که در مسیر راه قرار دارند، کشور های قدرت طلب هستند که ما در آن کشور ها ظهور استبداد، حکمراوائی خاندانی یا قبیلوی ، قوم پرستی و نژاد پرستی، خفه ساختن وسرکوبی فعالیت های سیاسی برای وطن خواهی، را میبینیم. رهبران این کشور ها نیز فکر می کنند که مخالفین سیاسی آنها زاتاً تندرو، دهشت افگن، و بنیاد گرا هستند.

بلنک ، گفت استراتیژی امریکا در بخش شبکهٌ توزیع و پخش شمالی موجود است، ولی برای آسیای مرکزی استراتیژی موجود نیست که افغانستان و موضوعات داخلی را به هم ارتباط دهد. و همچنان سرمایه گزاری های متناسب، خصوصی و یا عامهٌ منابع امریکا در این کشور ها موجود نیست، البته به پیمانهٌ کخ او به انکشاف باشد.

به قول سدنی، تلاش ها برای انتقال تدارکات نظامی از ماه جون سال گذشته تا کنون فوقالعاده خوب بوده است. وی می گوید برعکس انتقالاتی که از طریق پاکستان داخل افغانستان می گردد، از طریق شمال به حادثات امنیتی برخورد نمی نمایند. ولی وی می گوید، خطر زمانی آغاز می گردد که داخل افغانستان می گردی.

توافقات با کشور های جزٌ عمده برای این شبکه است.

توافق دایمی مواصلاتی روسیه با ناتو جهت انتقال تدارکات غیر مهلک ، در جریان بازدید رئیس جمهور اوباما از روسیه، معنی دیگری را به خود گرفت.

رئیس جمهور اوباما و دیمیتری مدویدیف، انتقال غیر محدود اشیای مهلک و غیر مهلک، به شمول انتقالات از طریق هوا را مورد بحث قرار دادند. سدنی، گفت ما کوشش داریم به مذاکرات خود با روسیه ادامه دهیم تا بتوانیم از آن راه بصورت منظم استفاده نمائیم.

روابط نظامی با ازبکستان ، پس از انتقادات امریکا از قتل عام سال ۲۰۰۵ مظاهره کننده گان سیاسی ازبک ، محدود گردید. ولی ماموردیت تمرینات نظامی جدید با ازبکستان تحت غور قرار دارد.

قرغزستان با حصول پول اضافی از واشنگتن، قرار داد استفادهٌ پایگاه نظامی اش توسط امریکا را تجدید نمود. علاوه بر آن امریکا همکاری خود را در زمینهٌ تمرینات عساکر بین المللی جهت مبارزه با دهشت افگنی بیشتر ساخت.

دیوید سدنی گفت، ایالات متحدهٌ امریکا پروگرام های زیادی نظامی دارد که شامل قزاقستان می باشد. فروشات نظامی جریان دارد که شامل هیلیکوپتر ها است، و پروگرام های تمرینی موجود است که شامل تمرین قوای حافظ صلح است. واشنگتن برای تاجکستان و ترکمنستان تعلیمات نظامی و کمک های بیشتر را پیشنهاد نموده است.

اینکه ایالات متحدهٌ امریکا، فرا تر از مسالهٌ افغانستان، به کدام اندازه در این کشور ها دخیل خواهد بود ، موضوعی است که باید مشاهده نمود.

XS
SM
MD
LG