لینک های دسترسی

تقاضای فعالین حقوق زنان از ایالات متحده برای افغانستان 


(عکس از AP) یک گروه برجستۀ زنان فعال در ساحۀ حقوق بشرزنان از ایالات متحده میخواهد ، در حالیکه ادارۀ اوباما به تعبیۀ سی هزارعسکرامریکایی برای مقابله با شورش طلبی های طالبان به افغانستان آغاز مینماید، باید یک تعهد دراز مدت را در مورد افغانستان تحت غور قراردهد. زنان این تقاضای شانرا متعاقب اعلام رئیس جمهور اوباما درمورد افزایش قوا در افغانستان، طی یک گردهم آیی اخیر در واشنگتن بعمل آوردند.

فعالین امریکایی حقوق زنان از تعهد دراز مدت امریکا در افغانستان به امیدواری ایجاد امنیت و حقوق اساسی بشری برای زنان افغانستان، حمایت دارند.

رئیس جمهور اوباما امیدوار است که افزایش تعداد عساکر در افغانستان به قوای امریکا وافغان فرصت‌ خواهد داد که در راه منحل ساختن القاعده و ضعیف نمودن طالبان پیشرفت قابل ملاحظه نمایند تا قوای امریکایی بتوانند بخروج از افغانستان تا درحدود ۱۸ ماه،آغاز کنند.

اما این زنان فعال در حقوق بشر فکرنمیکنند که معیاد برای بهبود بخشیدن وضع وخیم برای زنان افغانستان کافی باشد.

سونیتا ویسوانات مربوط گروه زنان برای زنان افغانستان میگوید اگر ایالات متحده بزودی از افغانستان خارج شود، پیشرفتی که سازمان وی برای زنان افغانستان بدست آورده از بین خواهد رفت.

اگر مسیر شمولیت امریکا در افغانستان بر عکس گردد و ما در هر زمینۀ تعهد خود را در رابط به افغانستان متوقف سازیم، آن پیشرفتی که در افغانستان رونما شده در شبهنگام از بین خواهد رفت .

و ما به دورۀ سیاه قبل از ۱۱ سپتمبر باز خواهیم گشت که زنان آزادی رفت وآمد نداشتند، در جاده هابی جهت شلاق میخوردند و طوریکه همۀ ما آن تصاویر بیاد ٌداریم ، صحنه های را دیده بودیم که زنان در ملای عام اعدام میشدند، بلی همان حالت باز بوقوع خواهد پیوست .

ما متیقنیم که اگر امریکا از افغانستان خارج شود همان حالت بر خواهد گشت.

ریچل رید ریسرچ کنندۀ ارشد ادارۀ ناظر حقوق بشرردر این زمینه توافق دارد که تعهد دراز مدت امریکا برای افغانستان آن سازمان را کمک خواهد کرد که گسترش یافته و به شهر های بیشتر افغانستان رونق یابد.

کت ریچل رید من امیدوارم که ما شاهد یک تعهد دومدار و دراز مدت باشیم، بشمول کمک های زیاد انکشافی ، کمک های انکشافیی که نه تنها از طریق قرار دادی های کمک رسانی امریکا باشد بلکه واقعاً از طریق سازمانهایی مانند ماکه در محل کار میکنند و چانس بسیار بیشتر موفقیت در انجام کار هایی مشکل و آوردن تغیرات دارند.

تغیربنیادی طرز زندگی زنان و دختران افغانستان وقت زیادی را ایجاب خواهد کردو نیل به آن سرمایه گذاری دراز مدت را ایجاب میکند.

نسرین گروس رئیس «رقیه مرکز برای حقوق زنان و تعلیم وتربیه در افغانستان» طی مصاحبۀ با صْدای امریکا گفت که وی از تصمیم رئیس جمهور اوباما مبنی براعزام سی هزار عسکر علاوگی امریکایی به افغانستان قویاً حمایت دارد اما امیدوارست که حکومت افغانستان مایل باشد که برنیازمندیهای زنان افغانستان توجه کرده وبان رسیدگی کند.

آنچه اتفاق افتاد البته اینست که ادارۀ کرزی از وقت تصویب قانون اساسی سال ۲۰۰۴ حمایت از زنان افغانستان را کاهش داد، آنچه ما ضرورت داریم اینست تا واضح سازیم که موضوع زنان یک موضوع غیر قابل مناقشه است .

آزییا رفعت عضو پارلمان افغانستان ، عضو نهاد جنبش خواهران افغان میگوید، عساکر علاوگی امریکایی داعیۀ زنان افغانستان را متاثر نخواهد ساخت.

اما او موافق است که افغانستان به یک تعهد دراز مدت بشری ایالات متحده و سایر جامعۀ جهانی، نیاز دارد تاحکومت را ثبات بخشیده و زنان افغانستان را کمک کند.

افزایش عساکر زندگی زنان افغانستان را بخاطری کمک نخواهد کرد که مسایل دیگریست که باعث رنج وآلام زنان میشود و ماباید به آن مسایل رسیدگی کنیم.

از بین بردن فقر توسط پروژه های دراز مدت و تعلیم وتربیه که یک مسالۀ ضروری برای زنان افغان است تا به حقوق خودشان برسند، حقوقی که در قانون اساسی درج است . ما واقعاً به کمک دوستان بین المللی خود بخصوص وقتیکه قوانینی تصویب میشود که شامل حقوق زنان نیز میشود، ضرورت داریم.

این زنان فعال درمورد حقوق زنان افغانستان میگویند ،برای کاهش بخشیدن به مبارزات زنان افغانستان ایالات متحده باید ستراتیژی دراز مدتی را انکشاف دهد که شامل مسایل امنیتی بوده و اساساً به زنان افغان فرصت دهد که تعلیم وتربیه ، خدمات صحی و فرصت‌های اقتصادی جامعۀ افغانستان را تعقیب نمایند.

XS
SM
MD
LG