لینک های دسترسی

اظهارات قوای نظامی ایالات متحده در مورد عدم مجازات برای عساکر حامله


قوماندان ارشد ایالات متحده در عراق، پالیسی را ملغی قرار داده است که طبق آن، اقدامات انضباطی علیه عساکر زن، که در جریان وظیفه در عراق حمل میگرفتند، تطبیق میگردید.

جنرال ری اودیرنو بروز پنج شنبه رهنمود های جدید عسکری برای قوای امریکایی مستقر در عراق را آشکار ساخت که قرار است از تاریخ اول جنوری سال 2010 تطبیق گردیده و دربرگیرندۀ مجازات احتمالی برای عساکر زن و شریک جنسی مرد آنان نمیباشد.

تورن جنرال تونی کوکولو قوماندان قوای نظامی ایالات متحده در شمال عراق ماه گذشته پالیسی بارداری عساکر زنرا به تصویب رسانده بود.

او اخیراً گفت، زمانیکه عساکر زن حمل میگیرند و عراق را ترک میگویند، آنان باری مسوولیت خویش را بردوش کسانی میگذارند که در ساحه باقی میمانند.

او گفت، پلان کاهش قوای ایالات متحده در عراق، اهمیت هر یک از عساکر را بیشتر ساخته است.

کوکولو گفت، از زمانیکه وی این پالیسی را در ماه نوامبر تطبیق نموده است، چهار عسکر زن و سه مرد، مکاتیب انضباطی را بخاطر دخیل بودن در وضع حمل، دریافت نموده اند.

این پالیسی وسیعاً مورد انتقاد قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG