لینک های دسترسی

چین خواهان همکاری بیشتر در عرصه تجارت به افغانستان


روزنامهٌ نیویارک تایمز در شمارهٌ امروزی خود مطلبی را تحت عنوان چین می خواهد که پول بسیار زیاد را در قسمت تجارت افغانستان به مصرف برساند

.

روزنامه می نویسد، عساکر چینائی، در وادی که که گفته می شود شکل جام را دارد و در بیست مایلی جنوب شرق شهر کابل موقعیت دارد، با طالبان نمی جنگند، حتی تفنگ هم ندارند. آنها برای استخراج مس از یکی از غنی ترین معدن دست نخورده در جهان آمادگی می گیرند. بلی اینها چینائی ها هستند، که بزرگترین پروژهٌ سرمایه گزاری خارجی را در کشور جنگ زدهٌ افغانستان به عهده گرفته است.

دو سال قبل کمپنی (چاینه میتالورجیکل گروپ کارپوریشن)، که یک کمپنی بسیار بزرگ حکومتی چین میباشد، برای بدست آوردن قرار داد این پروژه در قریهٌ عینک، سه ملیارد و چهار صد ملیون دالر پیشنهاد کرد که یک ملیارد دالر بیشتر از داوطلبان دیگر مثل کانادا، اروپا، روسیه ، ایالات متحده و قزاقستان بود. قرار است در بیست و پنج سال آینده مقدار یازده ملیون تن مس از این معدن استخراج گردد، که برابر یک بر سوم حصهٌ تمام ذخایر شناخته شدهٌ مس چین میباشد. در حالیکه ایالات متحدهٌ امریکا صدها ملیارد دالر را برای مبارزه با القاعده به مصرف می رساند، چین برای حفظ اقتصاد حریص و تشنهٌ خود، مواد خام ذخیره می نماید. به عبارهٌ دیگر بزرگترین قدرت جهان ، یعنی امریکا توجه را به امنیت معطوف داشته است و رقیبش، چین، که به سرعت گام بر میدارد، متوجهٌ اقتصاد خود است.

فردریک ستار ، رئیس ایشیا انستیتوت کاکس، می گوید آنانی که در مورد مشکوک هستند به این می اندیشند که آیا ناتو و ایالات متحده، مرحلهٌ مقدماتی تصدیق ناشدهٌ این پروژه را برای نفوذ اقتصاد چین به افغانستان آماده ساخته باشند.

ولی واقعیت پیچیده تر از آنست. چین بر علاوهٌ حصول قرار داد مس عینک ، تعهد نموده که صد ها ملیون دالر دیگر را در قسمت سرمایه گزاری بیشتر و ساختمان تاسیسات دیگر در افغانستان به مصرف خواهد رساند.

سرمایه گزاری مس عینک، تاکید این موضوع است که چگونه رهبران چین با دادن پول گزاف ، حکومت و صنایع عمده افغانستان را کنترول مینماید.

روزنامه می نویسد که افغانستان اولین جائی نیست که چین با امریکا در آنجا در رقابت است، در عراق نیر این کشور چین بود که در جریان جنگ امریکا در آنکشور ، بزرگترین قرار داد اخراج نفت را به عهده گرفت.

در حالیکه عساکر امریکا بصورت مستقیم حفاظت چینائیان را در افغانستان به عهده ندارد، در حدود ۲۰۰۰ عسکر امریکا در ولایت لوگر برای حفظ امنیت مستقر است، جائیکه معدن مس عینک قرار دارد ، و این خود بصورت غیر مستقیم فضای امن را برای چینائیان جهات کار در آن منطقه ایجاد مینماید.

از جانب دیگر پولیس ملی افغانستان که از معدن عینک محافظت مینماید، توسط پول امریکا تربیه و تمرین شدند و در حدود ۱۵۰۰ پولیس افغان از این جا حفاظت مینماید.

خلاصه از این حقیقت چشم پوشی شده نمی تواند که عساکر امریکا افغانستان را جای مصون برای سرمایه گزاریس چین ساخحته است. و هیچیک از این کشور ها به این واقعیت اعتراض کرده نمی تواند. و اگر چین مؤفق به عملی نمودن پروژهٌ عینک شود، و از این مدرک عواید هنگفت نصیب حکومت افغانستان شود، به امریکا در قسمت رسیدن به هدفش در افغنستان کمک مینماید.

XS
SM
MD
LG