لینک های دسترسی

مسئله افغانستان در کتاب 'دانه های دهشت'


باوجود تغیرات سیاسی و استراتیژیک، مشکل کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تا هنوز لاینحل باقی مانده و به گفتۀ کارشناسان، هرچندی که این موضوع نهایت جدی میباشد ولی توجه اندکی به این معضله معطوف شده است.

گریشن پیترز، نویسندۀ کتاب Seeds of Terror(دانه های دهشت) که در ارتباط به تجارت مواد مخدر و شورش گرایی در افغانستان تحقیقات گستردۀ نموده، مې گوید که این مشکل در شرایط کنونی نسبت به گذشته آنقدر پیچیده شده که اکنون گروه های مخالف با افزایش نفوذ و ساحۀ اداره، در پهلوی تجارت مواد مخدر، از راه های دیگری فعالیت های شورش گرایی را تمویل مینمایند.

پیترز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا گفت:

نشانه های روبه افزایشی دیده میشود که شورش گرایان اکنون نسبت به یک سازمان وقف شده به اسلام، مانند مافیها فعالیت مینمایند.

پیترز میگوید با نگارش کتاب خود تلاش نموده است تا مردم غرب، خصوصاً امریکایی ها، را در مورد وضع جدی مواد مخدر در افغانستان آگاهی دهد، زیرا در جریان حکومت بُش، مامورین از وجود چنین مشکلی امتناع ورزیده و نمیخواستند این حقیقت را قبول کنند.

باوجود مصارف فوق العاده و طرح برنامه های متعدد، حکومت افغانستان همراه با شرکای بین المللی، مانند ایالات متحده، بریتانیه و ملل متحد قادر نیستند ارقام و درآمد سالانۀ تجارت مواد مخدر را بدرستی تخمین نمایند، که از آن شورشیان استفاده میکنند. اینکه مشکل از عدم همکاهنگی و یا توجۀ ناکافی ناشی میگردد، نویسندۀ امریکایی بدین باور است که مغلق بودن وضع و استفاده طالبان از طُرُق مختلف بخاطر حصول پول، فراهم نمودن احصائیۀ دقیق را ناممکن ساخته است.

"طوری به نظر میرسد که آنها به شکل فزایندۀ در فعالیت های جنایی در سراسر افغانستان دخیل باشند، و به نظر من این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا تعداد زیاد خارجی ها که در افغانستان کار میکنند، نمیدانند که قربانی عمدۀ اینگونه فعالیت ها، نسبت به افراد خارجی، مردم افغانستان میباشد".

او ادعا میکند که قاچاقبران عمدۀ مواد مخدر مصئونیت داشته و برنامه های قبلی تنها دهاقین را متضرر میساخت.

خانم پیترز، نویسندۀ کتاب "دانه های دهشت" در مورد عکس العمل خوانندگان کتاب خود میگوید، جالب است که در حلقات رسمی، اکنون مامورین ایالات متحده درک و توافق نموده اند که در پهلوی طالبان و القاعده، سایر گروه های مخالف، مانند حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و شبکۀ حقانی در قاچاق و تجارت مواد مخدر دخیل استند.

خانم پیترز همانند سایر کارشناسان امور با طرز کاری جنرال ستنلی مککرستل، قوماندان قوای ائتلاف در افغانستان توافق داشته، اظهار عقیده میکند که باید اولویت کاری نیرو های بین المللی در افغانستان، تامین امنیت و مصئونیت زندگی شهروندان عادی از شر فعالیت های شورشیان باشد، خصوصاً در مناطق دور دست و روستایی.

با در نظر داشت تجربۀ کاری در افغانستان و معلومات مفصل درین ساحه، خانم پیترز پیشنهادات مشخصی برای ایالات متحده، جامعۀ جهانی و حکومت افغانستان دارد.

"به نظر من تمرکز عمده باید بر انکشاف حکومتداری مؤثر و مسئولانه، و محاکمۀ مامورین افغانی باشد که در تجارت مواد مخدر و سایر جرایم دخیل اند".

پیتر گریشن، نویسندۀ کتاب "دانه های دهشت" در خاتمه اظهار عقیده مینماید، اگر حامد کرزی واقعاً خواسته باشد این مشکل را که افغانستان و جهان را متأثر ساخته است حل نماید، با اخذ موقف مشخص و قاطع و اتخاذ اقدامات موجه و درست، به حل آن بپردازد.

XS
SM
MD
LG