لینک های دسترسی

ضرب الاجل جدید ایران به غرب


(عکس: AP) ایران میگوید جهان غرب یک ماه وقت دارد تا شرایط تهران را برای یک توافق مواد سوخت ذروی قبول کند در غیر آن ایران خودش به تولید مواد سوخت آغاز خواهد نمود.

منوچهر متکی، وزیر خارجۀ ایران این اولتیماتوم را روز شنبه از طریق تلویزیون دولتی آن کشور بعمل آورد.

پیشنهاد تهران به تعقیب رد یک توافق تحت سرپرستی ملل متحد صورت گرفت که طبق آن ایران اکثر یورانیم خود را به خارج میفرستاد تا به میله های مواد سوخت مبدل گردد. تهران متعاقباً ازان میله ها در دستگاۀ تحقیقاتی خود استفاده مینمود.

هدف ازین ترتیبات کاهش ذخیرۀ یورانیم غنی شدۀ ایران و محدود ساختن قابلیت آن کشور برای تولید اسلحۀ ذروی بود.

در عوض تهرانپیشنهاد میکند که یا مواد سوخت را از غرب خریداری کند و یا اینکه یورانیم خود را با میله ها در دسته های کوچک تبادله نماید.

باوجود سؤ ظن غرب، ایران اصرار میورزد که پروگرام ذروی آن کشور برای مقاصد صلح آمیز میباشد.

XS
SM
MD
LG