لینک های دسترسی

نمایشات  خنده دار مجانی در هالیود


(عکس: ‏VOA) مردم همواره بخاطر نیل به رویا های شان به هالیود میایند ، بسیاری میخواهند هنر مند سینما و آواز خوانشوند و یا سایر بخشهای هنری را تعقیب کنند.

در این وقتی که اقتصاد کشور بحران را پشت سر گذاشته ،پیدا کردن کسب وکار در این شهر بسیار مشهورو در حال تغیر نیز مشکلتر است. ریچل آبرامز گزارش میدهد که در جریان روز های خاص رخصتی بعضی افراد بخاطر تغذیۀ روح و روانشان برای تماشای نمایشات خنده دار مجانی میروند.

در جریان سه دهۀ گذشته ، فابریکۀ خنده یکی از معروفترین کلب های خنده در لوس انجلس بوده، هنرمندان و کمیدین ها را در دو نمایش سالانۀ مرخصی ها بخود جلب کرده است.

بزرگترین شخصیت های هنری در پهلوی تعدادی از هنر مندان تازه کار در نمایشات خاصی مانند روز شکر گزاری وعید میلاد مسلح اشتراک کرده ند. بعضی تماشاچیان برای صدف غذا و سایرین برای خنده کردن و بسیاری دیگر وقتی نمایش بi پایان میرسد خانۀ ندارند که بان بر گردند.

گریک ولسن کمدین روز شکر گزاری گذشته در فابریکۀ خنده نمایش داشت.

"هالیود سرزمین یتیم هاست. مردم هر آنچه دارند رها کرده و به این شهر میایند و بعضی اوقات شما نمیتوانید بخانه برگردید".

ولسن می گوید، مردم برای آمدن به این شهر دلایل مختلف دارند.

"افرادی در شهر لاس انجلسزندگی میکنند کهمیتوانید لانها را بیخانگان بگویئد و همچنان بسیاری افراد دیگر وجود دارند که نمی خواند در خانه تنها غذا بخورند. یک تعداد کمیدین هایی موجود اند که در در فابریکۀ خنده میانید و فقط میخواهند در بین جمعیت هند مندان کمیدی غذا صرف کنند".

جیمی مسادا مالک فابریکۀ خنده ،این نمایشات مجانی را سازمان میدهد. او غذا، کتاب و سه یا چهار نمایش را هر روز اداره میکند او یک مهاجر ایرانیست که این کلپ را بنیان گذاری کرده و میگوید، او هرگز نمی خواهد کسی را بترک این محل وادار سازد.

"قلبم میشکند که بسیاری مردم را بیکار میبینم بسیاری افرادروز شکر گزاریندارند، خانه برای باز گشت ندارندو عید میلادی مسیح هم ندارند. وفراهم نمودن همین نمایشات و غذا ها هدف نمبر یک ما برای تقدیم به جامعۀ است".

بسیاری مردم بدلایل مختلف به این کلپ میایند. رس که در این اواخر به شهر لاس انجلس آمده و دریک استدیوی ثبت کار میکند همراه با یک دوستش بان شهر آمده است قبلاً آنها با خانوادۀ شان از طریق گفت وشنود ویدیو صحبت میکردند. اما در روز های رخصتی خود را در حلتی میافتند که هیچ کاری برای انجام دادن نداشتند.

"من بخاطری به این نمایش آمدم که نشان دهم شاید مقداری غذای مجانی بگیرم. من در خانه ام تنها هستم. من کاری دیگر نداشتم که انجام دهم بناً من هم به فابریکۀ خنده آمده ام".

بسیاری دیگر ، که بیکاراند در صف انتظار ایستاده اند ،بسیاری افراد میگویند که چندین ماه است که در صدد پیدا کردن کارهستند. بشمول دنی رسل که میگوید، برای پیدا کردن کار در سال گذشته مشکلاتی داشت.

"من هیچگاهیدر زندگیم بیش از دو روزرا برای پیدا کردن کاری سپری نکرده ام.من در ۴۹ ایالت امریکا زندگی کرده ام اما هیچگاهی مشکلی برای پیدا کردن شغلی مثل حالا نداشته ام. در خانۀ مقداری غذا داریم اما میخواهیم غذا های مختلف بخریمامروز صبح ما بسیار غم انگیز بود چرا که امسال تحفۀ برای باز کردن در روز کرسمس نداشتیم".

ولسن کمیدین می گوید، آمادگی برای این نمایش کار مشکلیست . بسیاری اوقات نمایش کمیدی وی در اشاره به مسایل روز ، اعلانات و یا مسایلست که در تلویزیون میبیند وقتیکه صحبت درمورد مسایل عمدۀ جاری روزمثلاً بحران اقتصادی جاری میاید، او میگوید،شوخی روی این موضوع بسیارمشکلست.

مسادا مالک کلپ میگوید،بعد از ۳۰ سال در ارائۀ نمایش در روز های رخصتی ، کمیدین های زیادیدارد که بطور رضا کاردر بخشهای مختلف نمایشاشتراک میکنند. او می گوید، بعضی از کمیدینها ی موفقشاید در بین مدعوین بخاطر صرف غذای مجانی و نمایش بنشینند.

"مقصْم اینست که من هنوز افرادی را در صف دارم که۳۰ سال قبل داشتم. حالا آنها در فلم اشتراک میکنند. آنها ده ملیون دالر فی فلم بدست میاورند.آنهات برایم مینویسند و میگویند جیمیما آمدیم و قریب بود دوباره بخانه هایمان برگردیمامابه نمایش شما آمدیم و تو برایما گفتی همه چیز درست خواهد شد، همانطورهم شد و از تو تشکر میکنیم .

کیفننولند هنر مند سینمای امریکا و کمدین اخیراً در یک نمایش تحت تمویل فابریکۀ خنده برای یک خانوادۀ بیخانه در لاس انجلس کار کرده است . بعداز آنکه این خانوده خانۀ شانرا بخاطر بحران اقتصادی از دست دادند نولن مادر مسن این خانواده و دو پسر بالغ اورا در یک تانک تیل ، دیده بود.

"فکر میکنم که کار مشکلیست که کسی مثلآن ها را بروی سرک دید. بخاطریکه آن زن شاید مثل مادرکلانم باشد .تماشای چنین حالتی شما را به این احساس وامیدارد که باید کاری انجام داد.

نولن میگوید، در اینروز ها او میبیند که نمایشات زیادی بنفع افراد نیازمند در اطراف لاس انجلس بر پا میشود.

"در این سن خاص و شرایط خاص، شما نمی توانید بیخانه باشیدو بکمک ضرورت داشته باشید.با در نظر داشت وضع اقتصادی، افرادی موجود اند که بدون بیمۀ صحی و یا بدون پول زنگی میکنند خوبست که بتوان آنچه ضرورت دارند فراهم نمود. وبنظر من خوبست کهبدانید مردمی در آن شهر زندگی میکنند که در بارۀ شما میاندیشندو شما را کمک میکنند .

دنی رسل ،یکی از مشتریان کلپ خنده از آن کمپنی وغذای آن امتنان میکند.

"من فکر میکنم کهانسایت هنوز یک کار فوق العاده است . در جهان هنوز مردم نجیبپیدا میشود".

XS
SM
MD
LG