لینک های دسترسی

هشدار کاایده در باره وخامت اوضاع در افغانستان


نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان هشدار داده است که اگر به گفته وی "سلسله جریانات منفی" در افغانستان توقف نیابد، وضع در آنکشور غیر قابل کنترول خواهد شد.

کای آیده در قبل از ختم دوره کارش بروز چهارشنبه در شورای امنیت ملل متحد گفت، برای انتقال کنترول افغانستان به خود افغان ها، به یک ستراتیژی انتقالی بهتری ضرورت است.

او گفت مساعی ملکی به شمول تاسیس انستیوت های قوی دولتی، همانند مساعی نظامی، باید جدی گرفته شوند.

آیده گفت کنفرانس روی موضوع افغنستان که در آخر ماه جاری در لندن دایر میگردد، ممکن است اساس چنین یک طریقه را بگذارد.

همچنان مارک لیال گرانت، سفیر برتانیه گفت کنفرانس لندن بر امنیت، انکشاف و حکومت داری در افغانستان تمرکز خواهد داشت.

همچنان ظاهر طنین، سفیر افغانستان در ملل متحد خواهان کاهش در تعزیرات علیه طالبانی شده است که خشونت را خاتمه داده و به عملیه صلح میپیوندند.

او همچنان از جامعه بین المللی خواست تا مساعی شان را بر انتقال کنترول کشور به خود افغان ها تمرکز دهند.

ضمنا بان کی مون، سر منشی ملل متحد گفت افغانستان در یک مرحله حساسی قرار داشته و حکومت افغانستان باید بر تعهدات خود پایه عمل بگذارد، تا ستراتیژی که توسط جامعه بین المللی پیشکش گردیده است موثر واقع گردد.

در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار عسکر خارجی در افغانستان علیه شورش تندروان میجنگند.

XS
SM
MD
LG