لینک های دسترسی

Breaking News

مسابقات فوتبال در راه مبارزه علیه ملاریا


تیم های برجستۀ فوتبال سراز روز یکشنبه بخاطر آغاز مسابقات قهرمانی کشورهای افریقائی درانگولا به سرمیبرند.

اشتراک ستاره های فوتبال، گروه های اجتماعی ،و موسسات اعانه دهنده بخاطر براه انداختن مبارزه علیۀ ملاریا که یک مرض کشنده در افریقااست توجۀ عامه را به مزیت ورزش جلب میدارد.

طبق گزارش از جهانسبورگ ، اتحاد مشترک علیۀ ملاریا بخاطر جنگ علیۀ مرض، درشب مسابقات قهرمانی کشورهای افریقا در جوهانسبورگ در نظر گرفته شده است.

ڤیرهوسل یک نطاق دفتر کاهش ملاریا گفت ، سرویس اعلانات سی دقیقۀ خدمات عامه، ستاره های فتبال کشورهای افریقائی را نمایش داد که بیننده ها را به استفاده از پشته خانه ها تشویق و ترغیب میکنند.

گروه اتحاد مشترک علیۀ ملاریا میخواهد تا در سال جاری دسترسی جامع به پشه خانه ها و ادویۀ ضد ملاریا را، به مردمیکه در ساحات دارای پشۀ ملاریا زندگی میکنند ، مهیا سازد. و علاوه میکند که این اولین قدم به مقصد پائین آوردن هشتاد فیصد مرگ و میرازبابت مرض ملاریاطی پنج سال آینده خواهد بود.

XS
SM
MD
LG