لینک های دسترسی

رد ده نامزد کابینه توسط ولسی جرگۀ افغانستان


(عکس: AP) حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان میگوید بخاطر فیصلۀ ولسی جرگه مبنی بر رد اکثر فهرست دوم نامزدان کابینه متاسف است.

رد ده نامزد از ۱۷ نامزد کابینۀ افغانستان بروز شنبه توسط شورای ملی، بار دیگر افغانستان را بدون یک حکومت کاری گذاشت.

در اوائل ماۀ جاری اکثریت نامزدان فهرست اول کابینۀ آقای کرزی رد شده بود.

ایالات متحده و سایر کشورها بر آقای کرزی فشار وارد میکنند تا قبل از کنفرانس بین المللی کمک دهندگان مجوزۀ ماۀ جاری در لندن، حکومت خود را تشکیل دهد.

پارلمان در جلسۀ روز شنبه به نامزدان عهده های وزارت خارجه و عدلیه رای اعتماد داد.

فهرست دوم نامزدان کابینۀ آقای کرزی شامل سه وزیر زن بود.

یکی ازین خانم ها بروز شنبه رای اعتماد گرفت ولی دو نامزد دیگر رد گردید.

در دور اول، اعضای ولسی جرگه یگانه کاندید زن را رد نموده بودند.

بعضی از اعضای ولسی جرگه ازین فهرست انتقاد نموده گفته بودند که دران یک تعداد اشخاص گمنام با مهارت ناچیز شامل میباشند.

رئیس جمهور برای جانشین اسمعیل خان، وزیر انرژی نامزدی تعیین نکرده بود.

این جنگ سالار سابق که بتخطی از حقوق بشر متهم شده بود در رای گیری اول رد شد.

XS
SM
MD
LG