لینک های دسترسی

اوهانلن: طالبان مصالحه را نخواهد پذیرفت


مایکل اوهانن، تحلیلگر سر شناس در واشنگتن میگوید کې فکر نمی کند طالبان در افغانستان پیشنهاد مصالحه را بپذیرد.

از مایکل او هانن پرسیده شد که ، رئیس جمهور کرزی در کنفرانس لندن ، پلان باز گشت طالبان را بزندگئ عادی در افغانستان اعلام کرد.

آیا بنظر شما مصالحه با طالبان در این زمان که با رهبران آنها مذکره صورت نگیرد ، در حل ِ معضله مفید خواهد بود ؟.

وی گفت: من فکر نمی کنم که چنین پیشنهاد ، چنانیکه برای ما قابل قبول است ، برای طالبان قابل پذیرش باشد. من در اینمورد خوشبین نیستم ، هر نوع مصالحه با رهبران طالبان زمانی امکان پذیر خواهد بود که : حکومت افغانستان و قوای ناتو در جنگ پیشرفت کرده

و در موقف قدرت قرار داشته باشند ، در آنصورت طالبان متوجه خواهند شد که ، از موقف پیشین خود منصرف گردیده ، به مصالحه حاضر شوند.

طالبان قبلاً خواسته بودند که قوای خارجی باید هرچه زودتر و بدون قید و شرط ، خاک افغانستان را ترک گویند ، و شریعت نحوۀ خودشانرا در کشور نافذ سازند.

من فکر میکنم که ، چنین چیزی برای مردم افغانستان و جامعۀ جهانی ، قابل قبول نمی باشد. پس در اینصورت : چنین تقاضای آنها ، امکان پذیر دیده نمی شود.

اما در سطح مُحلی آن مردمی که با طالبان همبستگئ مفکوروی نداشته ، و بروی هر دلیلی که هست ، با این افراطیون یکجا یکجا شده اند می شود که با آنها مذاکره صورت گیرد تا از جنگ دست کشیده و به زندگئ عادی برگردند که چنین چیزی امکان پذیر خواهد بود. اما باید گفت که در چنین عملیه ، رهبران ارشد آنها ، شامل نخواهند بود.

در سوال ِ دیگری به ارتباط موضوع، از این عضو انستیتوت ِ بروکینز پرسیده شد که : رئیس جمهور کرزی در یک مصاحبه اش گفت ، از دیر زمانی او می خواسته است که با طالبان مصالحه صورت گیرد ، و اکنون اسمای پنج تن از طالبان ، از فهرست سیاۀ ملل متحد حذف شده است .

آیا امکان دارد که اسمای تعداد بیشتری از رهبران طالب از فهرست سیاۀ ملل متحد خارج گردد؟

نامبرده بجواب گفت: من فکر میکنم که هر چیزی امکان پذیر است و چنین موضوعات اکثراً به رئیس جمهور کرزی تعلُق دارد. و ایستادگئ جامعۀ جهانی بر این است که تنها : به وی کمک کنند.!! زیرا مردم افغانستان حکومت منتخب خود را دارند.

وی افزود که : بنظر من با طالبان خورد رتبه و طبقۀ متوسط آنها مصالحه صورت گیرد ، اما از امکان بدور است که ملا عُمر شخصاً به مصالحه حاضر شود، هرگاه او حاضر به مصالحه گردد ، در آنصورت باید از افکار و عقاید سیاسئ گذشتۀ خود منصرف شود که بنظر من او به چنین کاری تن در نخواهد داد.

زیرا چنین چیزی برای او بمنزلۀ تسلیم شدن است و او به چنان چیز ! حاضر نخواهد شد.

از مایکل اوهانن عضو انستیتوت بروکینز پرسیده شد: در ایالات متحده برای مصارف جنگ افغانستان یک بودجۀ ۳۳ ملیارد دالری اعلام گردید ، و از جانب دیگر جنگ با طالبان در جریان است شما چنین حالت را چگونه ارزیابی می کنید؟

او بجواب گفت: من در اینمورد قبلاً هم تذکر دادم ، من فکر می کنم که مذاکرات صلح در یگانه صورت بمیان آمده می تواند که : حکومت افغانستان و پیمان ناتو ، در جنگ به موفقیت نایل شوند ، پس بدون شبهه افزایش در قوای ناتو ، ایالات متحده ، و حکومت افغانستان ، یک امر مهم میباشد که حتی برای عملیۀ صلح یک امر مفید خواهد بود.

وی گفت : برای صلح و آشتی زمانی می توان توقع داشت که در جنگ پیشرفت حاصل شود.

XS
SM
MD
LG