لینک های دسترسی

اعتیاد به هیروئین و چرس در صفوف پولیس افغانستان


مقامات وزارت داخله می پذیرد که تاهفت در صد نیروهای پولیس ملی افغانستان به استفاده از هیروئین وچرس مبتلا میباشند

مقامات وزارت امور داخله میگویندپلان های تشدیدی را در سال اینده برای مبارزه با مواد مخدررویدست دارند

زمری بشری سخنگو وزارت امور داخله دریک صحبت اختصاصی به رادیو اشنا صدا امریکا گفت در سال اینده تنفیذ پالیسی های مبارزه با مواد مخدر از سوی پولیس روی دست گرفته میشود همین گونه اقای بشری از گام های اساسی یاد اور شد که برای پاک سازی پولیس از وجود معتادین صورت گرفته است

گزارشاتی وجود داشت که شماری ازنیروهای پولیس که تعداد انها تا حدود سه هزار نفر گفته شده بودمعتاد به مواد مخدر میباشند زمری بشیری در حالیکه چنین رقم درشت معتادین در صفوف پولیس افغانستان را رد میدارد ولی می پذیرد که تاهفت در صد نیروهای پولیس ملی این کشور به استفاده از هیروئین وچرس مبتلا میباشند

اقای بشری میگوید در مناطق جنوب حنوب غرب و شرقی افغانستان بالا بیش از 45 هزارنیرو پولیس سیستم بایو متریک اجراشد که خوشبختانه دیده شد که در بین 45 هزار نفرفقط 7 در صد حتی کمترازان نیروهای پولیس اغشته به اعتیاد بودند که 4 در صدان را افرادی اند که معتاد به چرس هستند وباقی مانده انرا معتادین مبتلا به هیروئین تشگیل میدهد.

اقای بشری میگوید مقامات وزارت داخله دریک اقدام عاجل شفاخانه را برای رفع اعتیاد نیروهای پولیس تاسیس کرد وی گفت کسانی که میتوانند ترک اعتیاد کنند دوباره در صفوف پولیس جذب و کسانی که نمتوانند ترک اعتیاد را بدارند انها از وظایف شان برکنار ساخته مبشوند

در حالیکه این نحستین باریست که مقامات بلند پایه افغانستان ازمعتاد بودن نیروهای پولیس به مواد مخدریاد اورمیشوند در گذشته نیز اتهاماتی علیه پولیس افغانستان وجود داشت که حاکی از دست داشتن این نیزوها درقاچاق موادمخدر بود

زمری بشری هم تائید میدارد که در گذ شته شماری از این نیروها یامستقیما در قاچاق دست داشتن ویا هم زمینه سازی برای قاچاق چیان رامیکردند دستگیر شده و به پنجه قانون سپاریده شده اند.

اقای بشری میگوید: درابطه به انعده افراد که پولیس بودند وبه نوحی درقاچاق دست داشتن ویا هم زمینه سازی میکردند ویا هم خود شان دست داشتن ان افراد شناسائی شده وپس از دستگیری به سارنوالی معرفی شده اند.

گرچی تااکنون تعداد دقیق معتادین به مواد مخد درافغانستان ضد ونقیص میباشد ولی بالا ارقام که دولت افغانستان وملل متخد اتکا دارند گفته میشود که ممکن است

بیش از یک ونیم ملیون افغان به استفاده از مواد مخدر مبتلا باشندکه بشترین این معتادین را مهاجران برگشته از کشور های همسایه وبخصوص ایران وپاکستان تشکیل میدهد

کار شناسان بدین باور اند که نبود کار وافزایش روز افزون فقر درافغانستان از جمله عواملی بشمار میرد که مردم افغانستان وبخصوص جوانان این کشور مبتلا به اعتیاد مواد مخدر بخصوص هیروئین که در افغانستان ساده وارزان نیز بدست میاید گردند.

XS
SM
MD
LG