لینک های دسترسی

چالش های تعلیم و تربیۀ اردو و پولیس افغانستان


دگروال برازیل مدیر ارتباطات در ماموریت تعلیمات ناتو برای افغانستان میگوید، بزرگترین چالش که در بخش تعلیم و تربیۀ اردو و پولیس ملی با آن مواجه اند، بی سوادی است.

اکثریت افرادی که به این نیروها جذب میشوند، قابلیت خواند رهنمائی ها را ندارند که این خود باعث کندی در پروسۀ تعلیم و تربیۀ آنها میشود.

وی علاوه میکند که صرف 14 فیصد جذب شدگان قابلیت نوشتن و خواندن را دارند.

"ما برنامۀ سواد آموزی را برای اردو و پولیس ملی آغاز نموده ایم، آنها از طریق آن برنامه خواند و نوشتن را میاموزند. پس فکر میکنم که بزرگترین چالش که با آن مواجه هستیم ، سطح سواد در افراد تازه وارد است".

در حالیکه علمیات مشترک در ولایت هلمند جریان دارد، که هدف آن پاک سازی ساحاتی است که گفته میشود سنگر مستحکم طالبان است، برازیل در مورد انیکه آیا نیروهای افغان توانائی تامین امنیت در منطقه را خواهند داشت یا نه، چنین اظهار نظر نمود:

"پولیس و اردوی ملی در آن ساحه تنها نخواهند بود ،ما و قوای ائتلاف به همکاری خود به آنها ادامه خواهیم داد، زمانیکه آن ساحات تصفیه شود ، ما با اردو و پولیس ملی در آنجا باقی خواهیم ماند".

نظریات ضد ونقیصی در مورد طرح ادغام مجدد طالبان با حکومت افغانستان وجود دارد که در آغاز سال جاری از سوی حکومت افغانستان ارائه گردیده و بعداًمورد حمایه جهانی نیز قرار گرفت.

در حالیکه جنگ در ولایت هملند ادامه دارد، دگروال برازیل میگوید که هدف آنها کمک اردو و پولیس ملیست تا آنها بتوانند بعد از آنکه آن ساحات تصفیه شد ، امنیت را در آن تأمین کنند، او یکی از مثال های عمدۀ پلان ادغام مجدد را پیوستن شهرک شوال ولایت هلمند با حکومت افغانستان میداند.

"تمام آن شهرک اسلحۀ شان را به زمین نهاده و آن ساحه را تحت کنترول حکومت اعلان نمودند، و حال آنها نیروهای افغان را حمایه میکنند".

وی علاوه میکند که قوای ناتو وائتلاف با نیروهای افغان در آن ساحه باقی خواهند ماند تا از آمدن دوبارۀ شورشیان جلوگیری نمایند. اما میگوید که نتیجۀ این عملیات قابل پیش بینی نیست ولی آنها امیدوارند که عملیات مشترک یک عملیات کامیاب باشد.

طبق ستراتیژی رئیس جمهور براک اوباما در رابطه به افغانستان، انتقال امنیت از قوای ناتو به نیروهای افغان در سال 2011 آغاز خواهد شد، اما برازیل میگوید انتقال امنیت به نیروهای افغان مدت زمانی را در برخواهد گرفت، طبق پلان ، ارزیابی انجام خواهد یافت ، تا دیده شود که کدام قطعات بیشتر آماده اند و بیشتر مهارت هایشان پیشرفت نموده است.

"2011 صرف یک هدفی برای انتقال امنیت است، به این معنی که انتقال امنیت در آن سال آغاز خواهد شد و این یک ضرب الاجل نبوده که ما تمام مسؤلیت را به نیروهای افغان منتقل خواهیم ساخت. 2011 آغاز دوره انتقال امنیت است".

بزاریل علاوه میکند که ناتو به تعلیم و تربیۀ نیروهای افغان ادامه خواهد داد. و اساتید بیشتر برای تعلیمات این نیروها به افغانستان رسیده اند. و منحیث یک بخشی از افزایش قوا ، ما انتظار مربیان بیشر را داریم. که آنها تأثیرات چشمگیری را در قابلیت های اردو و پولیس افغانستان درساحه خواهند داشت. وی در مورد پلان اصلاح پولیس نیز سخن گفته افزود، منصوبین پولیس که بدون تعلیمات نظامی در صفوف آن قوتها ایفای وظیفه میکنند، دوباره به صنوف درسی برگردانده خواهد شد و پس از دریافت تعلیمات در ساحات مورد نیاز جابجا خواهند گردید.

دگروال برازیل در مورد طالبانی که بخاطر پول میجنگد میگوید که آنها باید با حکومت افغانستان بپیوندند ، ولی آنعدۀ را که با القاعده ارتباط دارد، دهشت افگن خوانده افزود که آنها با بم گذاری ها خون افراد بیگناه را میریزند.

"آنها باید مسؤل قرار داده شوند، بعضی از آنها باید جوابگو باشند، و( متباقی که با القاعده ارتباط ندارند) ، میخواهم که سلاح شان را به زمین نهاده ، دوباره به جامعه برگشته و مصدر خدمت شوند".

XS
SM
MD
LG