لینک های دسترسی

مسلمانان قدیم در نمایش لندن


(عکس: AFP) آیا میتوانیم یک جهان بدون کامپیوتر ، کافی و انجن وسایط را تصور کرد؟ بخش های پیچیدۀ زندگی روز مره اکثریت ما و آگاهی رهنمائی به آن یا توسط مسلمانان قدیم جهان امروزی کشف و یاهم از طریق آنها منتقل شده است.

و این موضوع یک نمایشی است که در موزیم ساینس لندن برگزار میگردد و سمای گذشته های است توسط یک تعداد مردم که مسلمانان و جهان غرب از تصادم مدنیت نمایندگی میکنند.

یک گیلاس کافی ساده ، به یک بخش پیچیدۀ فرهنگ های مختلف مبدل شده است. کافی برای اولین با در جزیرۀ عرب و یمن امروزی منحیث نوشابه انکشاف نمود، که یمنی ها آنرا قهوه مینامند.

پروفیسور سالم الحسینی از پوهنتون مانچستر میگوید که دانه های کافی یا قهوه از حبشه به یمن آورده شد.

البته که کافی در سال های اول اسلام کشف شد، یک جوان بنام خالد در حبشه که از گوسفندهایش نگهبانی مینمود.

به نظر میرسید که گوسفندها دانه های کافی را دوست داشته وآنرا میخوردند. پس از آن ، آن جوان دانه های کافی را به یمن آورد و به همین سان این نوشابه انکشاف نموده و مانند آتش سریع و پرزور انتشار یافت.

حسینی میگوید،اختراعات مختلف دیگری نیز وجود دارد که با گذشت زمان توسط مسلمانان قدیم جهان از قرن هفتم بدینسو انجام یافته است.

یکی از آنها تأسیس پوهنتون است. که آن در سال 850 توسط یک دوشیزۀ جوان فاطمه الفیهری منحیث یک پدیده در شهر فیز موراکو تأسیس شد. اولین پوهنتونی که به سطح جهان شناخته شده و به فارغ التحصیلان دیپلوم و غیره توزیع میکند.

و نمایش موزیم ساینس لندن نیز شبیه آن است، که آنرا اختراعات 1001 مینامند. میراث مسلمانان – مانند داستان هزارویک شب عربی که به داستان های افسانوی شهرت دارد.

نمایش لندن بر پیشرفت ها و کشفیات علمی یا تکنالوژیکی متمرکز بوده که جهان مارا تغیر داد--- از یک تعداد پوهنتون های اولیه گرفته ، تا کشفیات در ادویه جات ، حفظ الصحه ، چاه ها و بمبه های آب.

بعضی روز ها این دست آورد های مهم از یاد میرود ، درلابلای اخبار که امروز در مورد جهان اسلام بکرات میاید، بیشتر روی دهشت افگنی نزاع و نبرد تمرکز دارد. اما اگر تقریباً از هر کسی در سرک های قاهره و دمشق بپرسید ، آنها هیچ چیزی را فراموش ننموده اند --- آنها به سادگی در مورد روز های پر افتخار اسلام– نه تنها در مورد فتوحات بلکه در مورد فرهنگ ، کشفیات تکنالوژیکی و علمی به شما حکایت خواهند کرد. این پیشرفت ها در اوج افتخارات امپراتوری اسلامی اتفاق افتاد، زمانیکه اسلام از از شرق میانه تا سراسر افریقای شمالی و جنوب استپانیه و آنسوی آن انتشار یافت.

حسینی میگوید ، آنزمان دانشمندان و مخترعین مسلمان در پیشا پیش همه قرار داشتند.

در آنزمان، تقریباً یک هزار سال قبل ، همکاری های عظیم در ساینس و تکنالوژی وجود داشت، که ما آنرا به باد فراموشی سپرده ایم و آنرا از مدنیت بدست آورده ایم. و آنها همه از یک مدنیت بیحد مهم برخاسته است ، و آن مدنیت ، مدنیت اسلام است.

مسلمانان علم را از ، هند ، چین ، یونانی ها و مصریان قدیم آموخته و آنرا از یک به نسل دیگر انتقال داده اند. یک نمایش ، مانند ، یک ساعت غول پیکر، یک فیل هندی ، اژدهای چنائی و رقص فرواره های یونانی قدیم را به تصویر میکشد. این یک نمونۀ ساختگی است که در اصل توسط الجزاری یک مخترع ، ریاضی دان و انجنیر مسلمان در اوایل قرن 13 طراحی شده بود.

ان میری بریمن که در پوهنتون سوت بنک لندن بیالوژی تدریس میکند، از این اختراعات حیرت زده میباشد.

هرکسی ایلیفنت کلاک یا ساعت فیل ،را دوست دارد. ایلیفنت کلاک عالی است بخاطرکه مانند ساعت ملل متحد است. آن ساعت تمام عناصر مدنیت قدیم را در خود دارد ، و من منحیث یک ساینس دان آنرا دوست دارم ، زیرا نشاندهندۀ آنست که ساینس خسته کن نبوده ، غیر قابل تولید و ساده میباشد، اما میتواند مزین بوده و از فرهنگ های مختلف نمایندگی کرده و بیانگر آن باشد.

پروفیسور حسینی میگوید، اعداد را که ما از آن استفاده میکنیم ، بنام اعداد عربی شناخته میشود ، اما از همیشه اینطور نبوده.

اعداد را که ما امروز داریم ، 1234 ، آنها را اعداد عربی گویند، اما زمانی عرب های آنها اعداد هندی مینامیدند.

و بطور مثال شمارۀ یا عدد صفر در اوایل توسط دانشمندان عرب منحیث یک بخش سوالات انتگرال ریاضی مورد استفاده قرار میگرفت. و آن یک بخش مهم فرمول های صفر ها و یک ها را تشکیل میداد که در انکشاف کامپیوتر و سایر تکنالوژی های جدید، حیاتی محسوب گردید.

XS
SM
MD
LG