لینک های دسترسی

Breaking News

تخریب پنجاه  دستگاه تولید هرویین  در افغانستان


(عکس: AP) داکتر محمد ظفر معین پالیسى وزارت مبارزهبا مواد مخدر طى گفتگو با خبر نگاران که درمورد فعالیت هاى آن وزارت, معلومات مى داد ادعا کرد:

"در سال روان, علاوه بر این که ٦٦٣ تنبه اتهامدست داشتنبه قاچاق مواد مخدردستگیر شدهاندحدود پنجاه دستگاهپروسیس و تولید هیروینو مورفین تخریب و از بین برده شده اند .و در همین سلسله تلاش ها ٧٨ وسیله نقلیه ٢٩٢ میل اسلحه مختلیفو ٣٧دستگاهمخابر ه کشف وضبطشده اند.

ازجانب دیگر جنرال محمد داودداود ,معین منارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله –که بیشتر دربخش عملیاتى فعالیت دارد تا پالیسى – ازبرنامه جدیدایجاد همکارى افغانستان با کشور هاى همسایه ومنطقه صحبت مى کند که

به ابتکار اداره مبارزه با مواد مخدر وجرایم سازمان یافته ملل متحد,تحت نام ابتکارات سه جانبه افغانستان با کشورهاى جمهورى اسلامى ایران – جمهورى پاکستانهمچنان کشور تاجکستانو جمهورى خلق چین ایجاد گردیده است .

به موجب اظهارات جنرال داود ,درسال جارى مزید براین که معلومات هاى استخباراتى درمورد شبکه هاى مواد

مخدر تبادله شده اندعملیات هاى مشترک هم در مرزهاى مشترک بااین کشورها انجام شده اند که بر مبناى اینمعلومات هاى تبادله شده استخباراتى تنظیم شده بودند . در نتایج این عملیات ها باندها وشبکه هاى مواد مخدر که

در سطح منطقه کار مى کردند دستگیر و متلاشى شدند. این نتایج خوب وملموس دراثر همین همکارى هاى منطقوى میسر شده است .

جنرال داود , همکارى کشورهاى همسایه و منطقه را یک ضرورت مبرمدر مبارزه علیه مواد مخدر وانمود کرده گفت:

"مشکل مواد مخدر تنها مشکل داخلى ما ,نیست بلکه بین المللى است .در سطح منطقه ما ,بیشترین تعداد معتادینرا داریم که تقاضا براى مواد مخدر وجود دارد و در حدود١٧ ملیون نفر معتاد در منطقه وجود دارد به این منظور ما جدا نیاز به همکارى کشورهاى همسایه و منطقه داریم .بدون همکارى این کشورها ما نمى توانیمجلو قاچاق مواد مخدر را بگیریمویا جلوورود مواد کیمیاوى را بگیریم –که در ساختن هیروین بکار می رود . "

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به ادامه افزود :درسه ماه گذشته ,افغانستانگزمه هاى مشترک متعدد و عملیا ت هاى مشترک را باکشور هاى همسایه به راه انداخته است که نتایج خوب از آن بدست آمده اندو قراراست در مرحله بعدى این همکارى هاى مطنقوى و عملیات هاى مشترکرا در نوار مرزىبا جمهورى اسلامى ایران , جمهورى اسلامى پاکستانو دیگر کشور هاى همسایهراه اندازىشود.

بر اساس یک گزارش دیگر، از آغاز برنامه امحای کشت کوکنار تا كنون که حدود دو ماه را در بر میگیرد شش نفر از کارمندان برنامه امحای کشت کوکنار در ولایت هملند کشته شده و چهار تن دیگر مجروح گرديده است.

مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر میگویند به هدف جلوگیری از کشت کوکنار تلاش هارا در شماری از ولایات این کشور در اوایل بهار سال اینده راه اندازی میدارند.

زلمی افضلی سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان که بروز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد گفت انها در ماه هاى مارچ و اپريل امسال کمپاين امحاى کوکناررا درولایات ارزگانبادغيسهراتفارياببغلاندايکندى کاپيسا سرپلفاريابوننگرهاربراه خواهند انداخت.

اقای افصلی نگرانی اش را در تطبيق اين برنامهدر ولايات سرپل فارياب وبغلان در شمال افغانستان که در حال حاضر کشت کوکنار در این ولایات زیر کنترول قرار داردابزار نمود ولی گفت وزارت مبارزه با مواد مخدرتلاش میدارند اقداماتى را با کمک دهاقين اتخاذ نمايندتا کشت کوکنار دراين ولاياتبه صفر برسد.

سخنگووزارت مبارزه با مواد مخدرمی گویند درنظراست به زودی سلسله کمپاین های شان را در سیزده ولایت دیگر این کشور نیز گسترش بدهند.

اقای افضلی برنامه های وزارت مبارزه با مواد مخدررا برای امحای کشت کوکنار درویالات مختلف افغانستان چنین توضح نمود درحالیکه ایالات متحده امریکا وانگلستان دوکشوریست که بیشترین کمک ها را برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان انجام داده اند سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت انها برای بیشبرد برنامه های شان به هزینه های بیشتر مالی نیاز دارند.

اقای افضلی در حالیکه خوش بین است که به اساس سروى هاى مقدماتى سال های گذشته بیست ولایت دراین کشور عاری از کشت کوکنار میباشد ولی به گفته وی درصورتي که کارامحاى کشت کوکناردر افغانستانبه سرعت به پيش برود و چالشى های بوجود نیایدممکن است درسال ٢٠١٠ میلادی بيش از ٢٥ ولايت این کشورعارى از کشت کوکنارشود .

ولی اقای افضلی هشدار میدهد درصورت عدم کمک به دهقانان در سه ولایت سرپل فارياب وبغلان در شمال افغانستان ممکن است یکبار دیگر تعدادولایاتی عاری از کشت کوکناربه هفده ولایت سقوط کند.

زلمی افضلی گفت مافیای بین المللی و قاچاقبران مواد مخدردر افغانستان ارام نه نشسته وبرای ناکام ساختن برنامه های امحای کشت کوکنار تلاش میدارند واز اقداماتی مانند جا بجا کردن ماین ها در اراضی و حمله به نیروهای امحای کشت کوکنار دریغ نمیدارند اقای افضلی به گونه مشال گفت از آغاز برنامه امحای کشت کوکنار تا كنون که حدود دو ماه را در بر میگیرد شش نفر از کارمندان برنامه امحای کشت کوکنار در ولایت هملند کشته شده و چهار تن دیگر مجروح گرديده است.

سخنگوى وزارتمبارزه با مواد مخدردر حالیکه از عدم علاقمندی جامعه جهانی برای کمک بیشتر برای بیش برد برنامه وزارت مبارزه با مواد مخدر انتقاد نمود ولی گفت برای اجراىبرنامه هاى آنها ايالات متحده امريکا وانگلستان کمک مالى بیشتر را نموده وکشور کانادا در این اواخر مبلغ ٢٥ ميليون دالر را به وزارت مبارزه با مواد مخدر تعهد نموده است.

اقای افضلى در حالیکه کاهش ۲۲ درصدکشت کوکنار کاهش 10 در صد در تولید و گرفتاری باند های بزرگ قاچاقبران مواد مخدر را از جمله دست اورد ها در راستا مبارزه با مواد مخدر یاد نمود ولی موجودیت حدود یک ونیم میلیون معتادرا از جمله چالش های دانست که دامنگیر مردمان افغانستان شده است.

اقای افضلی گفت به اساس سروی سال ۲۰۰۵از جمع یک میلیون معتاددر افغانستان هفت در صد انراکودکان 13 در صد را زنان و متباقی را مردمان تشکیل میدهند که نسبت به سال های گذشته افزایش را نشان ميدهد.

XS
SM
MD
LG