لینک های دسترسی

تعهد افغانستان برای نگهداشت بلبل نی


اداره محیط زیست افغانستان به دنیا وعده داد تا بلبل نى را همرا با٤٧ نوع حیوان و نبات درحال تهدید حفاظت نماید.

اداره محیط زیست افغانستان که متصدى حفاظت محیط زیست کشور است به ادامه تعهدات قبلى که حفاظت ٣٣ نوع حیوان و نبات را که محیط زیست آندر حال تهدید بوده با خطر انقراض مواجه اند وعده داده بود, پانزسه نوع دیگر را علاوه کرد که بلبل نى –یکی از کم شناخته ترین پرنده جهان شامل آن مى باشد .

اداره محیط زیست افغانستانبه روز یکشنبهدر یک کنفرانس خبرى در کابلدومین لست نوع حفاظت شده حیات وحش را رسمااعلام کرد :

"بدینوسیله دومین لست انواع حفاظت شده حیات وحش افغانستان را که مشتمل بر ١٥نوع می باشد تعیین و اعلام مى گردد. "

شهزاده مصطفى ظاهر , ریس عمومى اداره ملى محیط زیست افغانستان ,هنگام اعلام دومین لست مورد حمایت راجع به بلبل نى ,پرنده تازه شناخته شده افغانستان گفت : این پرنده پس از ١٣٩سال کشف مجدد شده است

به باور شهزاده , این پرندهتیز هوش,شرمندوک در شمال شرق افغانستان موجود است , در گذشته چنان پنداشته مى شد که نسل آن کاملا از کره زمین نابود شده است .

ریس اداره ملىمحیط زیست افغانستان , بازشناسى این پرنده را خبر خوش براى افغانستان خوانده براى حفاظت آن اینگونه وعده داد

"خبر خوش این است که یگانه کشور جهانافغانستان این پرنده گک را داریم و حفظ اش مى کنیم "

پوهاند داکتر غلام نقشبند ناصرى ,استاد پوهنتون کابل در محفل اعلام دومین لست حیوان و نبات قابل حفظ , ضمن

نیان عوامل انقراض و آسیب پذیرى حیات وحش که عمدتا تخریب سرپناه حیات وحش, وشکارهاى بىرویه ,و تجارت بدون کنترول وانمود کرده گفت:

لست حفاظت شده ازجانب یک کمیته که دو سال قبل ایجاد شده است مطابق به متود علمى مورد ارزیابى قرارگرفته در کتگوریهاى مختلیف حفاظت شده قرار مى گیرد که بعدا مورد حفاظت و مراقبت جدى قرار می گیرد و افغانستان متعهد است که ٤٨نوع حیوان و نبات را که درحال تهدید وانقراض قرار دارند حفاظت نماید . "

شهزاده ظاهر ,ضمن بیان مشکلات و چالش ها مسولیت اتباع کشور را در قبا ل حفاظت حیات وحش شامل لست و قانون محیط زیست که در جریده رسمى نشر شده است چنین برشمرد :

"این حیواناتى را که ما به زیر لست حفاظت شده آوردیم به هیچ صورت ,به هیچ وجه شکار شده نمى تواند ,واگر کسى این ها را شکار کرد ,با ترافیک کرد, یا خرید و فروخت کردبامجازات شدید قانونى مواجه مى شود."

مسولان اداره ملىمحیط زیست افغانستان , درین نشست خبرىداستان شکار و دستگیرى یک پلنگ برفى در یک روستاى دور افتاده خندوق ولایت بدخشانبه وسیله مردم محل بیان کردند , که فعلا حکومت براى نجاتان, یک

کمیته بزرگ مشتمل بر نماینده گان شوراى ولایتى , نماینده مقام ولایت بدخشان , اداره محیط زیست ,وزارت زارعت , پولیس بدخشان و شوراى محلى دهکده یى که پلنگ برفى در آنجا په چنگ افتاده استتشکیل داده استتا بعد از ارزبابى وضعیت صحى پلنگ درمحل اصلى آن , به حضور مردم محل رها گردد.

این اظهارات شهزاده , درمورد حفاظت محیط زیستو حیات وحش افغانستان و ترحم در برابر حیواناتدر حالىمطرح مى گردد که هر روز دها انسان این سرزمین که از جمله اشرف المخلوقات پروردگار عالم محسوب مى شوند به بیرحمى تمام کشته و با زخمى مى شوند ;اما کسى نیست که داد اینها برسند. خبرنگاران شکاک این شهزاده را حرف مفت و تجملى محض پنداشته گفتند: حد اقل در شرایط موجوده این سخنان جنبه عملىندارند .

XS
SM
MD
LG