لینک های دسترسی

درامۀ جنگ عراق بحیث بهترین فلم سال در آسکر


درامۀ جنگ عراق بنام (ده هُرت لاکر) تقریباً تمام وقت مراسم شام یکشنبه آسکر را احتوا کرده بود.

این فلم که در بارۀ یک واحد خنثی ساختن ماین میباشد، شش جایزۀ آسکر را دریافت کرد،بشمول بهترین فلم سال را . مایک او سولیڤان از لاس انجلس گزارش میدهد که فلم هرت لاکر همچنان اولین جایزۀ آسکر را در دریف دایرکتر، نصیب کترین بیگلو یک فلمساز زن ساخت.

باربرا سترایسند آواز خوان و اکترس معروف امریکا جایزۀ آسکر برای بهترین دایرکتر را تقدیم کرد.

"و برندۀ این جایزه .... خوب وقت آن رسیده ......کترین بیگلوست".

بیگلو هنگام دریاف جایزۀ آسکر آن را لحظه برا زندۀ در زندگی خواند. او از هنر پیشگان وکارمندان فلم تشکر کرده و این فلم را به اعضای قوای نظامی که در عراق وافغانستان مصروف خدمت اند، اهدا کرد.

بی گلو در عقب ستیژ گفت امیدوارست که او اولین زن در بین تعدادی دایر کتران زن باشد که این جایزه را که عالیترین در هالیود است بدست بیاورند.

"والبته ، دوست داریم که خود را بحیث یک فلمساز بدانم. و من در انتظار آنروزی هستم که نوعی تغیر پذیری بتواند نقطۀ بحث باشد اما من همواره متشکر خواهم بود اگر بتوانیم بعضی فلمسا زان جوان و علاقمند زن ویا مرد را تشویق کرده بتوانم و میخواهم آنها احساس کنند که غیر ممکن، ممکن است . هیچگاهی خوابها رویا های تانرا رها نکیند".

داستان سریع جنگ عراق ، ادیت آواز، اختلاط آواز ها و ادیت متن فلم جایز ه در یافت کرد.

فلم ده هرت لاکر بر فلم پر مصرف و ساینس فکشن افییتر در بدست آوردن ،جایزۀ آسکر رقابت داشت . اڤیییتر توسط جیمز کامرون شوهر سابق خانم بیگلو دایر کت شده بود.. افییتر سه آسکر بدست آورد. بخاطر دایرکت ، سینما توگرافی و آواز های تصویری یا سوند افگت.

جف بیرجس بحیث بهترین اکتور برای نقشش بحیث موسیقی دان سالمند در فلم کریزی هارت برندۀ آسکر شد. این فلم همچنان بخاطر آهنگ اصلی فلم یک آسکر دریافت داشت، ساندرا بولاک هنرپیشۀ محبوب بخاطر نقشش در فلم (ده بلایند ساید) داستانی در بارۀ زنی که یک ورزشکار لیسۀ عالی آغشته با مشکلات را کمک میکند بحیث بهترین اکترس برندۀ جایزۀ آسکر شد.

بولاک درعقب ستیژ صحبت کردو برای هنر مندان الهام بخش مشوره داد که مثال او را تعقیب کنند.

"هرکسی در گفتن بهرکس دیگر بسیار خوبند که چطور زندگی شانرا به پیش ببرند و یا چطور باشند. هیچ گوش ندهید. مادرم بسر هایمان میزد و میگفت باید خودتان باشید. من گفته او را تا مدتها درک نمیکردم که هر کسی بذات خود منحصربفرد وبیمانند اند. وهمین دلیل است که تماشای مردم را جالب میسازد".

جایزۀ آسکر برای بهترین همکار اکترس به مونیک تعلق گرفت که نقش یک مادر خشن و بدرفتاررا با دختر جوان بی پروایش در فلم پریشس ایفا کرده است . مونیک که بحیث کمیدین شناخته میشود بخاطر نقشش در این درامۀ جالب مورد تشویق زیاد قرار گرفت . او در عقب ستیژ نیز صحبت کرده گفت که آن فلم او را در بودن بحیث یک شخص و یا هنر مند کمک کرده است .

"این نقش زندگی مرا تعین کرده و مرا فرصت داد که قضاوت نکنم و بدون شرایط دوست داشته باشم . حالا اگر این اصل در حرفۀ من راه یابد. بهترین خواند بود. اما اگر اینطورنشود خیر، من یک شخص فعال هستم که هر روز تلاش میورزم. من برندۀ جایزه شده ام".

کرستاف والتز جایزۀ آسکر را در نقش همکار هنر پیشۀ اول بحیث یک صاحب منطب نازی در جنگ دوم جهانی در فلم ان گلوری یس بستردس بدست آورد. درامۀ جنایی ارجینتینی بحیث بهترین فلم زبان خارجی و فلم مستند ده کوڤ بحیث بهترین فلم مستند برندۀ آسکر شدند که به کشتار دولفین ها در خارج سواحل جاپان روشنی می اندازد.

جایزرۀ آسکر برای بهرتین فلم مستند داستان کوتاه به فلم « میوزیک بای پرودینس » تعلق گرفت که داستان یک آواز خوان معلول در زمبابویست .

XS
SM
MD
LG