لینک های دسترسی

تلاشها براى رهایی زندانيان افغان در ایران که محکوم به اعدام اند 


مقامات تائید می نمایند، ٥٧٠٠تن افغان در زندانهای ایران به سر میبرند که سه هزار تن آنها محکوم به اعدام اند.

مسئولین حکومت در کابل میگویند، تلاشهای دیپلوماتیک افغانستان برای رهایی این زندانیان ادامه دارند.

وزارت امور خارجه کشور ,بانشر بيانيه خبرى اعلام کرده است که به عنوان يک نهاد مسوول دفاع از حقوق و منافع اتباع کشور درخارج ,آرام نه نشسته تلاشهاى خود را از طريق کانال هاى ديپلوماتيک ادامه مى دهد .

احمد ظاهر فقیرى، سخنگوى وزارت خارجه به روز چهارشنبه در يک گفتگوى اختصاصى باراديو آشناى صداى امریکا گفت: ما اين موضوع را با مقامات ايرانى مطرح کرده ايم ولى مقامات ايرانى تاحال پاسخ رسمى درين زمينه ارايه نکرده اند.

"يک هيات شوراى ملى ,رفته بودند به جمهورى اسلامى ايراناز آنجا اطلاع دادند که حدود ٣٠٠٠ تن از اتباع افغانستان محکوم به اعدام هستند و ما اين موضوع را از مجراى ديپلوماتیک با مقامات ايرانى مطرح کرديم و تا کنون پاسخ رسمى به ما، ارسال نه شده است. "

نطاق وزارت خارجه از تلاشهاى گسترده اين وزارت در راستاى رسيده گى از وضعيت زندانيان افغان در خارج کشور ياد نموده گفت: درنتيجه تلاشهاى اين وزارت تنها در سال١٣٨٨ه.ش. ٥تن از زندانيان افغان از کشورهاى عراق ٣تن از آزربايجان, ١٥٦نفر از عمان١٢١تن از پاکستان٥٩ تن ا زترکمنستان ١٢٦ تن از عربستان سعودى و یک نفر هم از کشور هاى قطر و هند از بند رها شده اند.

هر چند از اظهارات نطاق وزارت خارجه افغانستان چنان مينماید که يک اميدوارى وجود دارد که شايد تلاشهاى دستگاه ديپلوماسى افغان ثمر بدهدو اما انجينر عباس نويان، عضو ولسى جرگه شوراى ملى که - اظهارات نماينده گان وزارتخانه هاى عدليه، امور مهاجرين و خارجه را، در خانه ملت، پيرامون اين زندانيان محکوم به اعدام در جمهورى اسلامى ايران شنيده بود – چنان مينمايد که براى اين تعداد درشت محکوم به اعدام جز تقضاى ريس جمهور کرزى، از مقامات ايرانى براى عفوچاره یى ديگر وجود ندارد.

انجينر عباسنويان عضو ولسى جرگه:

"قرار گفتار وزئر عدليه اگر قرار قضائى اعدام صادر شده باشد دولت افغانستان نمى تواند کدام چاره یى بکند –مگر اين که درين قسمت يک راه وجود دارد که ريس جمهور کرزى درمسافرت قريب الوقوع به ايران اين مساله را درآنجا عنوان بکند و از دولت جمهورى اسلامى ايران به خصوص از مقام رهبر مذهبى خواهان عفو شود و اين هم در حد يک تمنا خواهد بود".

مسولان وزارت خارجه ميگويند که اين وزارت هيات هاى عالى رتبه را به آنعده کشور هاکه در افغانستان نماينده گى سياسى و قنسلى ندارد اعزام کرده است تا از وضعيت زندانيان افغان معلومات حاصل کرده درقسمت رهائى و يا تخفيف مجازات انها تلاشهاى موثر انجام بدهد.

هر چند مساله بيش از پنج هزار تن زندانى افغان در ايرانو رقم درشت افراد محکوم به اعدام در رسانه هاى افغانستان بازتاب وسيع يافته است اما سفارت جمهورى اسلامى ايران در کابلو تاحال هيچ تبصره ئى درين زمينه نکرده است.

XS
SM
MD
LG