لینک های دسترسی

ادامه تلاش ها براى تخفيف مجازات زندانیان افغان در ایران


گزارشگر رادیوآشنا: عبدالحی ورشان

به دنبال نشر خبر، سه هزار زندانى افغان محکوم به اعدام در جمهورى اسلامى ايران که همه اقشار جامعه را متاثرساخته است، تلاشها براى همکارى به اين زندانيان افغان آغاز شده ودر پهلوى مقامات حکومت به خصوص دستگاه ديپلوماسى کشور که از طريق کانالهاى ديپلوماتیک به مساعى خود شروع کرده است.

ولسى جرگه شوراى ملى افغانستان نیز به حرکت افتاده در جهت همکارى با اين زندانيان افغان در جمهورى اسلامى ايران به تلاشهاى مستمر خود ادامه مى دهد .

عبدالستار خواصى، منشى اول ولسى جرگه ميگويد که به روز دوشنبه هفته آینده، مجلس روى اين موضوع بحث ميکند تا بتواند بر سر يک ميکانيزم به توافق برسند که در تخفیف مجازات اين زندانيان ممد واقع شود.

آقای خواصی گفت:"پارلمان تلاشهاى خود را مستمر ادامه ميدهد تا بتواند هموطنان ما که در ايران زندانى هستنديا تخفيف با مجازات يا رفع اعدام مواجه شوند. انشا الله اميد وار هستيم که يک رفعت قضائى صورت بگيرد و انها به محاکم خود هدايت بدهند که از رفعت قضائى کار بگيرند که اعدام رفع شود. بناء ما اميدوار هستيم. "

منشى ولسى جرگه به ادامه گفت: ممکن است يک هئيت ديگرى به جمهورى اسلامى ايران اعزام شود تا از نزديک با زندانيان و مقامات ايرانى ديدار نموده در گره گشایى مشکل زندانيان کار موثر انجام بدهند .

هرچند حقوق دانان افغان که بانظام عدلى و قضائى ايران آشنائى دارند کمتر اميدوارى دارند که در تقليل و کاهش مجازات زندانيان مخصوصا در مورد متهمين مواد مخدر کاميابى به دست آيدولى منشى ولسى جرگه پراميد است که تلاشهاى شوراى ملى به نتيجه ئى خواهد انجاميد .

آقای خواصى اضافه کرد که اين موضوع با ريیس مجلس ايران که عنقريب به کابل سفر داردنيز مطرح ميگردد.

پوهاند گل رحمان قاضى، استاد فاکولته حقوق وعلوم سياسى پوهنتون کابل بر مساله پروتوکول وميثاق دوجانبه تبادله اسرا ومجرمين ميان دو کشور اشاره ميکند که درين زمينه ممد است.

بايد ياداور شد ميثاق دو جانبه ميان جمهورى اسلامى ايران وجمهورى اسلامى افغانستان که درين زمينه امضا شده است هنوز پارلمان ايرانآن را تصويب نه کرده است و در حال حاضر يگانه اميد همانا سفر ريئس جمهور است که در هنگام ديدار با مقامات ايرانى اين موضوع را مطرح کرده تقاضای عفو نماید.

XS
SM
MD
LG