لینک های دسترسی

ل.ا تایمز: نظریات متفاوت افغان ها در مورد سفر اوباما


در آغاز توجه نماید به مطلب روزنامۀ لاس انجلس تایمز در مورد نظریات متفاوت افغان ها در مورد سفر غیر مترقبۀ رئیس جمهور ایالات متحده به افغانستان.

لورا کینگ با طرح سولاتی مطلب را آغاز نمود که آیا سفر عاجل رئیس جمهور روابط را با حکومت کرزی عادی ساخت؟ بعضی ها میگویند موقف رئیس جمهور اوباما و هدف سفر او نشان دهندۀ حقیقتی بود که فساد اداری منبعد تحمل شده نمیتواند.

نویسنده از نظریات متفاوت در کابل نقل نموده که بعضی ها میگویند سفر غیر مترقبۀ رئیس جمهور نشان دهندۀ آغاز جدید در روابط ایالات متحده و افغانستان بوده، ولی بعضی ها گفته اند چنین سفری نمایانگر ادامۀ بن بست در یک اتحاد حیاتی میباشد. تعدادی از طول کشیدن سفر اوباما رنجور بودند، ولی بعضی نظریاتی وجود دارد که عدم حضور او برای کرزی پیام واضح میباشد: طرز عادی کاری در قبال فساد اداری قابل قبول نیست.

لاس انجلس تایمز در مورد شایعات سرد بودن ملاقات ها از قول عمر زاخیل وال، وزیر مالیۀ کرزی نقل نموده که گفته است خنده و مزاق نیز در جریان ملاقات آنها صورت گرفته و رئیس جمهور اوباما نیز سولات بسیار آگاهانۀ را مطرح نموده است.

از سوی دیگر، ودیر صافی، استاد پوهنتون کابل به روزنامه گفته است که آقای کرزی از روز اول، جنگجویان، قاچاق بران مواد مخدر و مجرمین را دور خود جمع کرده و هیچ تغیری ببار نیامده است.

لاس انجلس تایمز عکس العمل طالبان را بازتاب داده، نوشته است که آمدن اوباما را در تاریکی شب و بازگشت او را قبل از طلوع آفتاب نمونۀ از "ترسوئی" بودن او خوانده اند.

اکنون فشردۀ مطلب روزنامۀ هندوستان تایمز در مورد این سفر که عنوان آن است "کرزی یک ساعت قبل از نشست طیاره اوباما از سفر او آگاهی یافت."

روزنامه نوشته است که خبرنگاران و همراهان آقای اوباما تعهد نموده بودند تا زمانیکه اجازه نیافته اند، خبر سفر او را نشر ننمایند. در مطلب از قول جیمز جانز، مشاور امنیتی اوباما نقل شده که در نظر داریم تا آقای کرزی درک نماید که در دور دوم ریاست جمهوری او موضوعاتی است که بدان توجه نشده، که میتوان از گماشتن افراد به اساس شایستگی، مبارزه با فساد اداری و قاچاق بران مواد مخدر نام برد.

واشنگتن پوست نیز در همین ارتباط مطلبی را به نشر رسانیده که فشردۀ آن تقدیم میشود.

با تذکر از موضوعات مطرح در ملاقات، خبرنگار واشنگتن پوست نوشته است که لحن رئیس جمهور اوباما در بیانات بعد از ملاقات با خبرنگاران آرام بود، و نخواست از رهبر افغانستان تمجید نماید. درحالیکه مامورین امریکایی از دست آورد های نظامی خرسند بودند، آقای اوباما گفت ما همچنان میخواهیم پیشرفت ها را در بخش ملکی ادامه دهیم.

واشنگتن پوست نظریات مامورین ارشد ایالات متحده را بازتاب داده که از کارکرد های چهار ماه گذشتۀ حکومت جدید کابل رضایت ندارند.

خالد پشتون عضو شورای ملی افغانستان برای واشنگتن پوست گفته است که او شاهد پیشرفت ها نبوده، و حدس زده است که واشنگتن نیز ازین ناحیه نگران باشد.

در ادامۀ مطلب واشنگتن پوست آمده است که اخیراً رهبر افغانستان با رهبران پاکستان، ایران، هند و چین ملاقات نمود، و بعضی مامورین افغان سفر اوباما را منحیث فرصتی بررسی نموده اند تا کرزی بخاطر داشته باشد که با ایالات متحده از نزدیکی همکاری نماید.

نورالحق علومی، عضو شورای ملی افغانستان به واشنگتن پوست گفت است که وضع افغانستان در حالت حساسی قرار دارد. وضع بی ثباتو نا امن بوده، و نگرانی ها درین مورد در سراسر جهان، خصوصاً ایالات متحده وجود دارد تا روابط نزدیکی با آن کشور داشته باشند. این قانونگزار افغان ابراز امیدواری نموده است تا اوباما طی ماه های آینده، کمتر بر عملیات نظامی تمرکز نموده، و توجه بیشتر را به اصلاح حکومتداری و پروژه های انکشافی معطوف دارد.

XS
SM
MD
LG