لینک های دسترسی

رئیس جمهور افغانستان خارجی ها را متهم به مداخله در  مورد انتخابات نمود


حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اعلام نمود که به زودی تغیراتی را در کمیسون مستقل انتخابات افغانستان بوجود خواهد اورد.

حامد کرزی که به روز پنج شنبه در جمع اعضای دارالنشا ومقامات بلند پایه کمیسون انتخابات وخبر نگاران صحبت میکرد گفت خارجی ها از وی خواسته اند تا در کمیسون انتخابات ریفورم ایجاد شود.

رئیس جمهور افغانستان گفت رئیس کمیسون ورئیس دارالنشا تا اکنون دوبار استعفا نامه شان را بوی تسلیم داده اند ولی مورد قبول وی واقع نشده است وارد امدن تغیرات در کمیسون مستقل انتخابات را نه تنها خارجی ها بلکه نماینده گان مردم در ولسی جرگه جبهه متحد ملی نهاد های مدنی وشماری دیگری از مخالفان اقای کرزی بارها تقاضا نموده انداما مورد تائید وی قرار نگرفت دیدار حامد کرزی با اعضای دارالنشای کمیسون مستقل انتخابات پس از ان صورت گرفت که ولسی جرگه افغانستان به اکثریت ارا قانون انتخابات را رد نمود رئیس جمهور افغانستان گفت خارجی ها طرفدار وارد امدن تغیرات در قانون انتخابات نبوده و به همین دلیل مانع تصویب قانون جدید از طریق پارلمان کشورشدند.

رئیس جمهوری افغانستان به صراحت اعلام نمود که خارجی ها وسفارت خانه های ان ها در جریا ن انتخابات ریاست جمهوری تقلب را انجام دادند نه افغان ها.

اقای کرزی گفت "حقیقت این است تقلب در انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی شدوبدون شک که تقلب بسیار وسیعی ست ولی این تقلب را افغان ها نکردند بلکه این تقلب را خارجی ها کردند این تقلب را باربرید ماریووسفارت ها در این جاه کرد رعایا ملت افغانستان در گرو یک سفارت بود".

اقای کرزی گفت : "معاونیت دفتر ملل متحد قرار گاه تقلب شده بود از انجا تقلب سازمان دهی میشد ترتیب میشد به بی بی سی و سی ا ی ن ا ی ن که در خدمت ان ها بودند به نیویارک تایمز و تایمز لندن که در خدمت این ها بودند سپرده میشد تا انها این تقلب را اعلام نمایند و ما را متهم به تقلب نمایند".

اما حامد کرزی در حالیکه بصورت مشخص از هیچ سفارت خارجی نام نبردکه در انتخابات دست به تقلب زده باشد ولی از پیتر گالبریت دیپلومات امریکا که درجریان برگذاری انتخابات ریاست جمهوری به عنوان معاون کای ایده کار میکرد به شدت انتقاد نمود وگفت دفتر معاونیت دفتر ملل متحد قرار گاه تقلب شده بود اقای کرزی گفت این کارخارجی ها برای تاسیس یک حکومت مزدور ودست نشانده صورت میگرفت حامد کرزی که هفت ماه پس ازبرگذاری دومین دورانتخابات ریاست جمهوری در افغانستان صحبت میکرد پذیرفت که در انتخابات تقلب به پیمانه وسیع ان صورت گرفته است ولی وی از بغاوتی نیز یاد اور شد که علیه افغانستان در جریان است اقای کرزی گفت : "درحالات مثل کشور ما که در انجا یک لک وبیست هزار عسکر خارجی باشد زورتوپ وتفنگ وطیاره شان باشد وزور پول شان باشد وزوردسیسه ها ومعارفه های شان باشد وطن دوستی یک کار مشکل میباشد".

این نخستین باریست که حامد کرزی رئیس حمهور افغانستان پس از پیروزی در دومین دور انتخابات ریاست جمهوربا صراحت خارجی هاوکشور های خارجی را متهم به مداخله در امور انتخاباتی افغانستان میدارد.

XS
SM
MD
LG