لینک های دسترسی

نیویورک تایمز و واشنگتن پست: ادعای کرزی درمورد نقش خارجی ها درتقلب انتخاباتی افغانستان


حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان روزپنجشنبه در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قوتهای خارجی را متهم نمود که در تقلبات انتخابات ریاست جمهوری که او را بقدرت رسانید دست داشتند.

روزنامه های معتبر نیویارک تایمز و واشنگتن پوست و همچنان پیتر گالبریت معاون نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان که از جانب آقای کرزی متهم به دست داشتن درین تقلبات گردید عکس العمل نشان داده اند که خلاصۀ آن تقدیم میگردد.

روزنامۀ نیویارک تایمز می نویسد که درست چند روز بعد از ملاقات با براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آقای کرزی به نحو روز افزونی سعی کرده است که از حامیان امریکائی اش فاصله بگیرد و گفت قوای ائتلاف ازاینکهبحیث قوای مهاجم شناخته شوند نه ناجی، خود را به خطر مواجه می بینند.

بقول نیویارک تایمز این بیانیه بحیث عکس العمل آقای کرزی به مقابل فشارهای آقای اوباما دیده شده که برکرزی وارد نمود که نتوانسته اصلاحاتی را در قانون انتخابات وارد نماید.

آقای کرزی به لحن تندی قدرتهای غربی، پیترگالبریت و سفارتهای غربی را متهم کرد که در تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری دست داشتند و نمی خواهند انتخابات پارلمانی دایر گردد.

نیویارک تایمز می نگارد وقتی آقای کرزی گفت قوای ائتلاف در آستانۀ آن قرار دارند که به قوای مهاجم مبدل شونداصطلاحی است که طالبان آنرا بکار می بندند.

رئیس جمهورکرزی گفت درهمچو یک حالتییک پردۀبسیار نازک همکاری و مساعدت را از اشغالتفکیک میکند و اگر این برداشت توسعه پیدا کند که قوای غربی مهاجمین هستند و حکومتافغانستان حکومت نوکر است این بغاوت به یک مقاومت ملی مبدل خواهد گردید.

ملل متحد تاکنون دربارۀ اظهارات آقای کرزیتبصرۀ نکرده ولی سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده دیروزگفت مهم است که آقای کرزی بمردمش نشان بدهد که میتواند مؤثرانه حکومت کند و اقدامات قابل سنجش را بر ضد فساد اداری اتخاذ نماید.

پتر گالبریت، معاون سابقۀ نمایندۀ ملل متحد در افغانستان که آقای کرزی از او و چند تن دیگر مستقیماً نام برد که تقلبات را براه اندختند و در امور انتخابات ریاست جمهور مداخله کردند طی صحبتی با صدای امریکا گفت وقتی ایناظهارات آقای کرزی را شنیده نخست فکر کرده کهدروغ سال است کهمعمولاً در غرب در روزاول اپریل گفته میشود ولی بعداً فکر کرده که چنین نزدیکی با آقای کرزی ندارد ولی افزود واضحاً مضحک است که تقلبی را سازمان داده باشد که منفعت او به آقای کرزی برسد.

آقای گالبریت گفت جامعۀ بین المللی به یک شریک با اعتبار نیاز دارد که بتواند حکومت خوب، حکومت داری خوب، وفادارای به مردمش را فراهم سازد. و واضح است که رئیس جمهورکرزی فاقد آنست.

روزنامۀ واشنگتن پُست نیز گزارش تحلیلی مفصلی از اتهامات رئیس جمهور کرزی برغرب و قوتهای خارجی در افغانستان دارد و می نویسد این انتقادهای آقای کرزی نشانۀ جدید از عمق سوء ظن و بی اعتمادی بین رئیسجمهور افغانستانوشرکای غربی او در زمانی است کهسی هزار عسکر جدید ایالات متحده برای پیوستنبه یکصد هزار سرباز خارجی دیگر عازم افغانستان هستند وحکومت براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای کمک در دفع کردن شورشرو به تزایدطالبان برآقای کرزی اتکا دارد.

واشنگتن پُست می نگارد بل برتُن، معاون منشی مطبوعاتی قصر سفید در واکنشبه این انتقاد های آقای کرزی گفت رئیس جمهور اوباما و حکومت او واضح ساخته اند که مسایلی در مورد حکومت داری هست که یقیناً بهبود یافته میتواند مااز ماه ها به اینطرف درین مورد با آنها مکالماتی داشته ایم فکر میکنم ما توانستیم پیشرفتهای داشته باشیم رئیس جمهور از این پیشرفتها خشنود است ولی واضحاً کارهای بسیارزیادی است که انجام شود و به این مساعی ادامه میدهیم.

XS
SM
MD
LG