لینک های دسترسی

امريکا  ٣٥  مليون دالر براى فعاليت هاى ماين پاکى در افغانستان کمک ميکند


جنرال متقاعد کارل ايکين بيرى،سفير ايالت متحده در افغانستان به روز شنبه در سخنرانى خود،که درمحفل تجليل از روز بين المللى ماين در کابل داير شده بود، گفت : '' روز جهانى ماين،از چند رهگذر داراى اهميت است

تجليل ازين روز،حرمت گذارى است به کارو فعاليت ماين پاکان دلاور –که بااين کار انسانى خود، هزاران انسان وحتى حيوان را از خطر مرگ ومعيوب شدن نجات ميدهند، زمينهاى متروک شده را قابل استفاده ميسازد. ''

سفير امريکا به ادامه گفت : کشورش از سال ١٩٩٣ بيشتر از ١٢٥ مليون دالر در پروژه هاى ماين روبى درافغانستان کمک کرده است وبراى سال جديد هم برنامه هايى کمک را رويدست دارند :

'' درين سال ما, ٣٥ مليون دالر را براى فعاليتهاى ماين پاکى کمک ميکنيم و با استخدام حدود سه هزار نفر درين بخش, دهها هزار افغان از خطر ماين و مواد منفجر ناشده نجات مى يابند. ''

داکتر حيدر رضا،رئيس اداره هماهنگى وفعاليت هاى ماين روبى ملل متحد براى افغانستان، سخنران دیگر اين محفل بود که هدف برگزارى اينگونه محافل را دادن آگاهى و معلومات براى مردم از معضله و مشکل ماين در افغانستان وانمود کرده گفت :

هدف از تجليل اين روز بين المللى دو است، يکى حرمت و ارجگذارى به کار و مساعى ماين پاکان و ديگرى آگاهى دادن مردم دنيا از مشکل ماين در افغانستان است که هنوز هم قربانى ميگيرد.

داکتر رضا،در مورد دستاورد هاى موسسات ماين پاکى در افغانستان که از مدت بيست سال بدينسو فعاليت دارند صحبت نموده گفت : ائن دستاوردها در دو جهت قابل محاسبه اند، يکى جمع آورى و خنثئ کردن ماينهاى مختلف و مواد انفجارناشده اند که تنها در سال ١٣٨٨ هجرى خورشيدى اضافه تر از ٥٤ هزار حلقه ماين ضد پرسونل و حدود ٧٠٠ حلقه ماين ضد تانگ و مليونها پارچه مواد منفجر ناشده از بين برده شده اند و نيز هزاران هکتار اراضى مملو از ماين تطهيرگرديده براى استفاده آماده شده اند.

دو ديگر از رهگذر کاهش تلفات و تعداد قربانيان است. سه سال قبل در افغانستان ماهانه ١٥٠ نفر قربانى ماين وجود داشت واکنون اين تعداد به ٤٠ نفر دريک ماه تقليل يافته است.

به باور داکتر رضا، باوجود کاهش قابل ملاحظه در تعداد قربانيان که هنوز هم رقم درشت است بايد تلاشهاى مضاعف صورت بگيرد.

رئيس اداره هماهنگى فعاليتهاى ماين روبى ملل متحد در افغانستان ميگويد که درپهلوى مسايل متعدد چون کمبود بودجه و نبود امنيت در برخى مناطق کشور تعبيه اى ماینهاى جديد و مواد منفجرهء در مناطق جنوب يکى از معضله و چالش فرا راه ماين پاکان افغانستان ميباشد که به توجه فورى نياز دارد.

XS
SM
MD
LG