لینک های دسترسی

بیانات کرزی مقامات را دچار حیرت نموده است


بیانات اخیر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ، بمنزلۀ بصدا درآمدن ِ زنگ خطر

برای واشنگتن و پایتخت های دیگر در جهان بوده است.

بیانات کرزی مأمورین را با مشکل مواجه ساخته ، و تحلیل گران را گیج و دچار حیرت نموده است.

بیانات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان علیۀ غرب ، باعث اندیشه و حیرت زدگئ غرب شده است. چرا اقای کرزی بگفتۀ یک مثال قدیم که، به اصطلاح دستی که بتو نان میدهد، آنرا قطع می کنی را بر خود صدق میدهد؟

پیتر گالبِیریت ، فرستادۀِ سابق ِ ملل متحد در افغانستان که ، بصورت اخص مورد اتهام ِ اقای کرزی در مورد جعل کاری در انتخابات قرار گرفت ، بیشتر قابل توضیح بوده است. وی دست داشتن در تقلب آن انتخاباتی را رد می کند که ، اقای کرزی ازآن نفع بُرد ، و میگوید ، رهبر افغان به سادگی از فشار غرب بالای او که : اعمال حکومتش را پاک و منزه سازد، بتنگ آمده است.

او میگوید: بازئ کرزی آنچه میباشد که همیشه بوده است ! و آن فقط همین است که در قدرت باقی بماند ، روی همین منظور است که مقرری ها برای سازماندهی یک انتخابات با نتایج پُر از تقلب تقریباً بصورت یقین با استیذان و حمایت خودش ، صورت گرفت.

وی ، با ملل متحد ، و ایالات متحده تحت زعامت جورج دبلیو بُش، رئیس جمهور پیشین روابط گرم و راحتی داشت ، زیرا هیچ کسی در مورد او سوالی نمی کرد.

اما اکنون براک اوباما رئیس جمهور ، در بارۀ او سوال می کند. کرزی از اینکار خوشش نمی آید ، و بهمین ملحوظ ، عکس العمل نشان میدهد.

حامد کرزی اولین رئیس جمهور پس از زعامت ِطالبان در افغانستان میباشد.

وی در دور ِدوم ِ پنج سالۀ ریاست جمهوریدر نتیجۀ یک انتخابات متنازع فیه ،برنده شد.

فرانسس ویندرل ، فرستادۀ خاص ِ اتحادیۀ اروپائی به افغانستان که رئیس جمهور کرزی را خوب می شناسد میگوید ، اقای کرزی با آن شخصی که در آغاز ، اساساً توسط کشور های غربی پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ به قدرت رسید ، با آنچه که اکنون است ، متفاوت میباشد.

او میگوید : ما باید بیاد داشته باشیم که او یک شخص منزوی است که توسط چاکرانش احاطه شده که به او آنچه را میگویند که ، وی مایل به شنیدنش میباشد.

وقتی که او در حالت و وضع به خصوص خوب قرار میداشته باشد ، پس همۀ آنها متقاعد می شوند دلایلی بگویند که چرا او باید سخت و خشن عمل کند. بنظر من ، وی به نحوی به اصطلاح دیوانه معلوم می شود. اما در بعضی موارد وی همچنان ، عاقل و معتدل می نماید، و می خواهد بداند که تا کجا باید پیش برود.

اما بعضی از تحلیلگران فکر می کنند که ، چیزی بیشتر از رنجش و انزجار شخصی در زمینه موجود است.

رئیس جمهور کرزی ، هم اکنون با جناح گلبدین حکمتیار صدر اعظم سابق مذاکره می کند ، و گفته می شود که ، اقلاً با بعضی از رهبران طالب نیز در اینکار می کند.

لریگودسن از وار کالج ایالات متحده میگوید، اقای کرزی سعی می کند بین خود و غرب ، برای روزی فاصله ایجاد کند که ، ایالات متحده و ناتو دیگر از او پشتی بانی نکنند.

او میگوید : من فکر میکنم که در حقیقت او سعی می کند با استفاده از غرب بمنزلۀ طفلی که باید تنبیه شود ، موقف خود را در میان مخالفین و غرب قرار بدهد که میداند هم اکنون بموجب بیانیۀ رئیس جمهور اوباما در اکادمئ نظامئ ( وست پاینت) ایراد کرد که ، عساکر ایالات متحده برای مدتی در آنجا باقی خواهند ماند.

گودسن میگوید ، اقای کرزی شاید از فشاری که بالای او قرار دارد ، منزجر شده باشد.

اما او علاوه میدارد که ایالات متحده در زمینه امکانات اندکی داردتا بر فشار بر او ادامه دهد که فساد را ریشه کن سازد و دل دماغ افغان ها را روی حکومت که ، هستۀ جنگ بمقابل تندروان است ، بدست گیرد.

گودسن میگوید: از همینرو ما باید به مشروعیت حکومت ، بهبود ببخشم که بدین معنی خواهد بود که ، بر او جهت ِامحای فساد اداری ، فشار وارد سازیم.

با وصف آن ، ما امکان اینرا در دست نداریم که او واقعاً بدان بپردازد. و هرگاه دست خود او را در آن آغشته بیابیم ، پس در آنصورت چه خواهیم کرد ؟ من واقعاً میخواهم یکبار بدان بیندیشید که اگر ما خود ِ کرزی را در فساد آلوده بیابیم ، پس در آنصورت چی.

ویندریل ، سابق فرستادۀ جامعۀ اروپائی میگوید ، هرگاه در حالت کنونی رهبر افغان به خروج عساکر امریکائی تهدید شود ، این یک حرف میانخالی خواهد بود . اما او میگوید ، راه های دیگر فشار موجود اند مانند قطع تادیۀ کمک ها برای رهبران قبایلو تمویل پیشبرد مصارف ریاست جمهوری.

یکسلسله چیزهای دیگری نیز موجود اند ، مانند قطع امکانات بازدیدهای مأمورین افغان بخارج به اثر کدام حادثه!! که منظورمن همانا کشور های غربی است.

قراراست حامد کرزی رئیس جمهورافغانستانماۀ آینده به واشنگتن ، مسافرت نماید.

XS
SM
MD
LG