لینک های دسترسی

اشتراک چین در جلسهٌ ملل متحد روی پروگرام ذروی ایران


چین تائید نموده است که در مذاکرات روز پنجشنبه در نیویارک در مورد امکانات وضع تعذیرات بر علیه ایران بخاطر پروگرام حساس ذروی اش، سهم خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت خارجهً چین به روز پنجشنه به خبرنگاران گفت چین در مذاکرات سهم می گیرد، ولی هنوز هم معتقد است که حل معضله از طریق مذاکرات بهترین طریقهً راه حل می باشد.

ایالات متحدهً امریکا و قدرت های دیگر جهان باور دارند که ایران بصورت سری سلاح ذروی می سازد، اتهامی که تهران آنرا رد می کند.

ایالات متحده همچنان فشار می آورد که برای توقف پروگرام ذروی ایران ، یک دور جدید تعذیرات باید بر علیه آنکشور وضع گردد، ولی چین تا کنون از شرکت در این فیصله ابا ورزیده است.

در جلسه نیویارک، کشور های روسیه ، فرانسه ، جرمنی، و برتانیه نیز شامل خواهند بود.

این جلسه یک روز بعد از آن دایر می گردد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت که آقای اوباما هیچ کاری در مورد پروگرام ذروی ایران کرده نمی تواند.

XS
SM
MD
LG