لینک های دسترسی

واشنگتن پوست:  ناتو قصد دارد کلاه بردارهای افغان را هدف قرار دهد


واشنگتن پوست

در شمارۀ روز پنجشنبۀ خود مینگارد،مامورین ناتو در افغانستان اکثراً میگویند یگانه راه پیروزی در جنگ افغانستان درهم شکستن تسلط افراد بدنام، مامورین فاسد و سایر افرادی است که مردم را از حکومت شان متنفر ساخته اند.

با اینحال در حالیکه قوای تحت رهبری ایالات متحده برای بزرگترین تهاجم شان طی هشت سال جنگ در شهر قندهار آماده گی میگیرد، مامورین ناتو نمیخواهند بطور رسمی مامورین فاسد را به آزمون بکشند، ستراتیژی ایکه بقول منتقدین خطر واکنش منفی افغانها را باخود دارد.

مامورین ناتو میگویند این مسئولیت آنها نمیباشد که مامورین فاسد حکومت را معرفی نموده و آنها را شرمسار سازند.

واشنگتن پوست از قول جیس ده تن یک افسر کانادایی که مسئول پروگرام های حکومت داری و انکشاف ناتو در قندهار میباشد مینگارد که شما نمیتوانید هر فرد فاسد را مشخص کنید.

روزنامه ادامه میدهد که خودداری مامورین ناتو از وارد کردن اتهام رسمی به افراد بدنام، مامورین فاسد، قاچاقبران مواد مخدر و جنگسالاران، این هراس ها را بوجود آورده است که تهاجم تازه این افراد بدنام را در جای شان و قویتر از هروقت دیگر حفظ خواهد کرد.

مامورین ناتو میگویند آنها امیدوار استند با جلب اقوام رقیب برای تشریک نفوذ در داخل حکومت رسمی و تحکیم رهبران قومی در سطح حکومت داری ولسوالی و ولایت تسلط قدرتمندان را در قندهار تضعیف خواهند کرد.

آقای ده تن میگوید که افراد بدکنشی وجود دارد که مساعی ما را در زمینه های حکومت داری پیچیده میسازند و به همین دلیل است که ما تلاش میکنیم بازو های رسمی حکومت را که عبارت از والی و ولسوال ها میباشند تقویت بخشیم.

روزنامه از قول مارتین وان بیجلرت یک کارشناس شبکه تحلیلگری افغانستان در کابل مینویسد تازمانی که در زمینه از بین بردن افراد بدنام کار بیشتری انجام نشود، یک ستراتیژی تقویت حکومت محلی موثر نخواهد بود.

بقول این کارشناس افغانها حکومتداری را تنها وسیله عرضه خدمات اساسی نمی پندارند، بلکه آنرا منحیث مرجع قدرت خوانده و آنها بیشتر از مشاهدۀ دست آورد های پروژه ها توقع دارند این نهاد ها ضامن مصئونیت شان از جانب شورشیان و دلالان محلی قدرت باشد.

پاسخ ناتو برای کاهش نفوذ دلالان قدرت، تقویت توریالی ویسا والی قندهار است اما والی فعلی قندهار که توسط رئیس جمهورکرزی تعین شده از احمد ولی کرزی منحیث یک عنصر اساسی در حفظ ثبات شهر دفاع میکند.

همچنان روز نامه نیویارک تایمز در شماره روز پنجشنبه خود مینویسد که قوای امریکایی از درۀ مرگ در افغانستان خارج میشوند. آخرین عسکر امریکایی بروز چهارشنبه پایگاه امنیتی کورنگل را در ولایت کنر ترک گفت.

روزنامه ادامه میدهد که مسدود شدن پوستۀ امنیتی کورنگل بخشی از مساعی برای تحکیم و تغیر محراق توجه قوای امریکایی در افغانستان است.

گفته میشود که درین پسته هرگز شمار کافی عساکر برای سرکوب نمودن شورشها وجود نداشت و بعد از چهارسال روشن گردید که هدف عمده ای درین دره کم نفوس وجود ندارد که در آن برنده شد.

مسدود شدن این پستۀ امنیتی در ولایت کنر همچنان یک نماد قوی بعضی از جنگ های خونین افغانها بوده و یک اذعان خاموشانه این حقیقت است که تعبیه این پوسته در اصل آن یک اشتباه زیان بار بود.

به تأسی از ستراتیژی جدید جنگی جنرال مک کریستل قوماندان قوای ناتو و امریکایی در افغانستان، جنگ در دره های کوهستانی دوردست مانند کرونگل، حتی اگر پناه گاه های طالبان در آن قرار داشته باشد، قابل تداوم نیست. موجودیت چنین پوسته ها باعث تبارز شورشیان بیشتر میگردد تا موجب شکست آنان شود.

چهل دو عسکر امریکایی در جنگهای دره کرونگل کشته شده و صد ها تن دیگر زخمی گردیدند که بیشتر این تلفات طی سالهالی ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ صورت گرفت.

کورنگل سومین ساحه در شرق افغانستان بود که پوسته های امنیتی محاربوی در آن مسدود گردید. آسیت پذیری این پسته ها حیران کننده نبود. باوجودیکه کنر و نورستان دو ولایت کم نفوس استند اما آنها دارای یک تاریخ طولانی مقاومت شدید در برابر خارجی ها بوده اند.

XS
SM
MD
LG