لینک های دسترسی

سندی تایمز: آمادگی ملامحمد عمر برای اشتراک در مذاکرات صلح


سندی تایمز: آمادگی ملامحمد عمر برای اشتراک در مذاکرات صلح
<!-- IMAGE -->

متعاقب نشر گزارشها مبنی بر تماس با طالبان درمورد صلح ، تلاشهای بین المللی وفشار بالای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روی حکومتداری مناسب، رد مذاکره از جانب طالبان وشرایط پیشنهادی آنها ، اینک خبرنگار آن بنام ستیفن گری در نشریۀ سندی تایمز نوشته که:رهبر طالبان آمادگی برای مذاکرات صلح را از خود نشان میدهد.

باساس این گزارش که درشمارۀ ۱۸ام اپریل تایمز آن لاین نشر شدهرهبر ارشد طالبان خاطر نشا ساخته که خودش وطرفداران ویشاید مایل باشند که مذاکرات طلح را با سیاستمداران غربیبر گزار نمایند.

در مصاحبۀ با سندی تایمز دو عالم مذهبی ارشداین حرکت پیامی را به شورایکویته(شورای حکمروایی طالبان ) ارسال داشته که هدف ملا عمر بیش از این حکمروایی افغانستان نیست . آنها در پیام گفته اند که او یعنی بقول ده سندی تایمز برای نوعی عملیۀ صلح آماده میباشد.طی یک جلسۀ که در جریان شب در داخل قلمرو تحت کنترول طالبان بر گذار شده، رهبران طالبان به این روزنامه گفته اندکه مبارز ۀ آنها فقط سه هدف دارد، باز گشت به قانون اسلامی یا شریعت، اخراج خارجی ها و اعادۀ امنیت .

سندی تایمز می افزاید، ملا عبدالرشیدمسن ترین دو قوماندان طالبانگفته ملا عمر دیگر در شمولیت به سیاست و یا حکومت علا قمندی ندارد.

ملا عبدالرشید گفت ما تواناییحکومتداری افغانستان را نداشتیم وما درمورد آنچه اتفاق افتاد متعجب شدیم،ما فاقد افراد مجرب و مسلکی در حکومت بودیم .

ملاعبدالرشید گفتحالا آنچه ما در نظرداریم اخراج مهاجمیناز کشور است . ما از سیاست دست کشیده بسوی جامعۀ مدنی و ملکی رفته و بمکاتب مذهبی خود بر میگردیم.

سندی تایمزاز قول یک مقام امریکایی میافزاید اگر اهداف نظامی طالبانبیشتر از اینشامل بدست آوردن حکومت افغانستان نباشد، پس نمایانگر یک تغیر بزرگ ومهم میباشد.

رهبران طالبان هیچ شرایط قبلی را برای بر گزاری مباحثات بنیادینگذاشته صرف گفته اند که طالبا برای گفت وشنود صادقانه آماده اندز یک منبع دیگرطالبانکه نزدیک با شورای کویته است گفته که آن جنبش آمادۀ مذاکرات مستقیمبا سیاستمداران معتبر غربی بشمول امریکایی استاما نه با سازمانهای استخباراتیمانند سی آی ای.

از جانبینشریۀ اکسپرس تربیوننیزخبر مشابهی را نشر کرده و علاوه نموده که دو عالم مذهبی طالبانهمچنان تاکید نمودند که گزارشها مبنی بر تماس بین طالبان وحکومت کابل تقلبی بوده است.

XS
SM
MD
LG