لینک های دسترسی

وضعیت در غرب چین بعد از زلزلۀ مرگبار


وضعیت در غرب چین بعد از زلزلۀ مرگبار
<!-- IMAGE -->

هو جین تاو رئیس جمهور چین بمنطقۀ مصیبت دیدۀ دور افتادۀ غرب چین مواصلت کرد ، جایی که سوزانیدن اجساد مردگان ناشی از زلزلۀ ویران کن جریان داشت. رقممجموعی تلفات حالا به بیش از ۱۷۰۰ نفر رسیده است .

هو جینتاو رئیس جمهور چینسفر ومذاکرات تجارتی با امریکایی جنوبی را قطع کرد و بخاطر نظارت ازمساعی خیریه به منطقۀ یوشو سفر نمود.

مطبوعات دولتی چین خبر داد که رئیس جمهور هو ریاست جلسۀ رهبران ارشد چینی را روز شنبه بعهده گرفت وقبل از پروازطیاره اش از بیژنگ به محل، مساعی همه جانبه را بخاطر رسیدگی به مصیبت دیدگان زلزله تقاضا کرد.

مقامات میگویند باوجود مشکلات ، مواد غذایی عاجل، پناهگاه و مواد طبی برای اکثر نجات یافتگان انتقال داده شده است .

ژو مینگ وزیر امور ملکی چین میگوید، بسیاری مصیبت دیدگان منطقۀ زلزله زده، حالا به آب پاک و سایر ضروریات اساسی دسترسی دارند. او گفت بسیاری حالادر خیمه های زندگی میکنند.

ژو میگوید، انتقال کمک به منطقه هنوز بحیث یک مشکل باقیمانده است .

سفر رئیس جمهور چین متعاقب بازدید وین جیاباو صدراعظم آنکشور صورت میگیرد که پنجشنبۀ گذشته از مساعیخیریه سرپرستی میکرد.

<!-- IMAGE -->

دلای لاما رهبر روحانی تبعیدی تبتاز بیژنگ تقاضا کرده که اگر بتواند بخاطر دلپرسی وراحتی بخشی مصیبت دیدگان که اکثراً تبتی اند، به محل سفر کند.

تابحالاو از دسترسی به منطقه مانع شده واحتمال موافقت چین در زمینه چندان نمیرود. دلای لاما متعاقب قیام ناکام سال ۱۹۵۹و فرارشاز تبت، به چین بر نگشته است .

مقامات میگویند باوجود مشکلات مقدماتی برای دسترسی به مناطق شدیداً آٍسیب رسیدۀ مرتفع تبت بشمول مشکلات ناشی از ارتفاع بلند برای نجات دهندگان ، عملیات خیریه وسیعاً جریان دارد.

اما صد ها نفر در مناطقی که دسترسی به آن مشکل است بدونمواد غذایی و پناگاه که شدیداً بان نیازدارند، بسر میبرند.

بعضی ادارات غیر حکومتی امداد،بخاطر جلوگیری از غارت و زد وخورد روی مواد غذایی که قبلاً در آن منطقه صورت گرفته ،مراکز توزیعمواد غذایی را در خارج منطقۀ گیگو که بشدت صدمه دیده، تشکیل داد ه اند.

راهبان بوداییکه بسیاری آنها در منطقه در بسهای پیک اپ از سایر مناطق تبت به آنجا آمده است درزمینۀ انتقال اجساد آنهایی که از اثر زلزله وفات یافته اند، کمک میکنند. آنها میگویندتابحال حدود ۱۰۰۰ جسد را سوختانده اند.

XS
SM
MD
LG