لینک های دسترسی

بی میلی ایران برای دریافت کرسی در شورای حقوق بشر ملل متحد


بی میلی ایران برای دریافت کرسی در شورای حقوق بشر ملل متحد

دیپلومات ها در ملل متحد میگویند، ایران تصمیم گرفته است تا برای دریافت کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به رقابت نپردازد.

نمایندگان اشتراک کننده در ملاقات گروه کشور های آسیایی گفتند، ایران بروز جمعه اعلام نمود که از رقابت بخاطر احراز یکی از کرسی های چهارگانۀ آسیایی این شورا، کناره گیری میکند.

هیچ انگیزۀ بخاطر این تصمیم ارایه نگردیده است. نمایندۀ ایران در سازمان ملل متحد تا کنون این گزارشات را تائید نکرده است.

سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویارک، از این تصمیم تهران تمجید نموده میگوید، ایران بخاطر سابقۀ ضعیف حقوق بشری، با مخالفت گستردۀ جهانی مواجه گردیده است.

مجمع عمومی ملل متحد در ماه نوامبر سال گذشته تخلفات از حقوق بشر در ایران را محکوم نمود که سرکوبی ظالمانۀ احتجاج کنندگان بخاطر انتخابات جنجال برانگیز ماه جون، در زمرۀ این تخلفات شامل میگردد.

XS
SM
MD
LG