لینک های دسترسی

کمیسیون انتخابات از وضعیت امنیتى نگران است


کمیسیون انتخابات از وضعیت امنیتى نگران است
<!-- IMAGE -->

کمیسیون انتخابات طى کنفرانس خبرى در کابل ابراز داشت که به استثناء کندهار - که به روز دوشنبه روند ثبت نام به دلایل امنیتى براى یک روز متوقف شده بود – دیگر پروسه انتخابات به خوبى پیش مى رود و کدام موانع و محدودیت خاص وجود ندارد.

تا حال بیشتر از یک هزار تن در سراسر کشور به عنوان کاندید براى کرسى ولسى جرگه ثبت نام کرده اند.

ذکریا بارکزى، سرپرست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات به روز پنجشنبه طى کنفرانس خبرى در کابل روى مشکلات پروسه انتخابات صحبت نموده گفت: مسایل امنیتى هنوز هم به عنوان چالش در برابر روند سالم انتخابات قرار دارد که کمیسیون، در مورد سخت نگران است :

"مشکل امنیت یکى از چالشهاست که ما، به آنمواجهه هستیم و این یک تهدید در راستاى برگزارى انتخابات خوب است".

باوجود آن، کمیسیون پرامید است که نیروهاى امنیتى افغان و حامیان بین المللى بتوانند تا تاریخ برگزارى انتخابات که - همانا ٢٧ ام سنبله باشد - شرایط بهترى را براى برگزارى انتخابات خوب فراهم نمایند''

سرپرست دارالانشاءدرپاسخ به سوال خبرنگار درمورد مشکل پولى - که در گذشته روى آن، تاکید زیاد میشد ابراز داشت: مشکل بودجه که ١٥٩ ملیون دالر امریکایى تخمیین شده است فعلا رفع شده تلقى میشود:

"مشکل عمده وجود ندارد، روز شنبه با کشورهاى تمویل کننده جلسه خواهیم داشت و اسناد مربوطبه فراهمی بودجه انتخاباتبه امضاء میرسد ، مشکل وجود ندارد".

مرحله یى ثبت نام پروسه انتخابات ولسى جرگهبا یک روز تمدید به تاریخ پانزدهم ماه ثور به پایان مى رسدو کمیسیون انتخابات پلان دارد در صورت تامین امنیت و اطمیناندهى نهادهاى امنیتى حدود ٦٨٠٠ مرکز را که به بیست هزار محل رایدهى میرسد در سراسر افغانستان باز نماید.

همچنان براى حصول اطمینان از نهادهاى امنیتى هم مقطع خاص زمانى درنظر گرفته شده است که باید پاسخها دریافت گردد.

در دوره قبلى انتخابات ولسى جرگه ٢٧٧٧ تن بحیث کاندید ثبت نام کرده بودند که از آنجمله ٣٢٨ تن آن را خانمها تشکیل میداداما در دوره فعلى که هنوز چند روز دیگر باقى مانده است١٠٢٥تن ثبت نام نموده اند که در میان ان ١٥٠ نفر خانمها و ١٣ تن همکوچى اند .

با یک نگاه شتابزده میتوان دریافت که تعداد کاندیدان ولسى جرگه نسبت به دوره گذشته اندک اند که عوامل آن در کنار سایر مسایل سیاسى و اراده مداخله حکومت – اکنون به یقین مبدل شده است – فرمان تقنینى آقاى کرزى، نیز تاثیرات خود را داشته است.

به باور برخى علاقمندان کاندید شدن براى انتخابات، شرط تازه یىتحویل دادن سى هزار افغانى پول تضمین و نمایش کارت انتخابات یک هزار تایید کننده گان همراه با امضآ یا نشان انگشت مشکلى بود - که تعداد زیاد علاقمندان را که از بنیه قوى اقتصادى برخوردار نیستندویا با دستگاههاى استخباراتى خارجى رابطه ندارند – از کاندید شدن بازداشته است.

XS
SM
MD
LG