لینک های دسترسی

رویتر: گفتگو با طالبان و امیدواری صلح در افغانستان


رویتر: گفتگو با طالبان و امیدواری صلح در افغانستان

<!-- IMAGE -->

آژانس خبری

رویتر به روز چهارشنبه در رابطه به مذاکرات صلح در افغانستان گزارشی تهیه نموده و نوشته است در این هفته ، صفحه (فیس بوک) سفارت ایالات متحده در کابل ، موضوع مورد بحث را تحت عنوان " آیا گفتگو با طالبان و گروه های افراطی دیگر به صلح منجر خواهد شد ؟ "مطرح نموده است .

آژانس می افزاید سفارت ایالات متحده نظرش را در این ( صفحه )ارایه نکردهو خواسته است تا افغانها نظریات شانرا در این زمینه ابراز نمایند . آژانس می افزاید این یکی از موضوعاتی است که انتظار میرود در دیدارحامد کرزی رییس جمهور افغانستانبا براک اوباما رییس جمهور ایالات متحده در هفته آینده ، مطرح گردد .

آژانس ریوتر به ادامه گزارش میدهد گردهم آیی صلحیا " جرگه "توسطکرزی طرح گردیده و قرار است در این ماه با طالبان و مقامات ایالات متحده ، در افغانستانمذاکراتی به راه بیافتد . ( بریان کتولیس ) یک مقام بلند پایه در ( مرکز پیشرفت امریکا ) می گوید یک بخش عمده مذاکرات در واشنگتن ، قبل از آنکه کرزی دوباره برگردد ؛ روی این نکته متمرکز خواهد بود که باید موضع گیری ها در مورد مذاکرات صلح یکسان باشد .

آژانس اضافه می کند کرزی جرگه صلح را یکی از ابتکارات عمده برنامه خوددر رابطهبه مصالحهبا طالبان میداند ؛ در حالیکه واشنگتندر مورد این حرکت محتاط تر بوده و به این عقیده می باشد که هنوز زود است تا توقع برده شود که از طریق مذاکرات ، میتوان به یک راه حل رسید .به خصوص در حالیکه عملیات نظامی ایالات متحدهدر ماه های آینده گسترش می یابد .

آژانس گزارش میدهد مقامات ایالات متحده تصریح نموده اند در این مساله مرز هایی وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت . قبل از آنکهقواماندانانطالب بتوانند به پرو سه سیاسی اشتراک نمایندبایداز خشونت ها و ارتباط داشتنبه القاعده دست کشیده ، به قانون اساسی افغانستان که شامل حقوق زنان می باشد ، احترام بگذارند

آژانس ریوتر از قول ( بروس راییدل ) کارشناس امور افغانستان ادامه میدهد به نظر میرسداداره ایالات متحدهدر مورد چگونگی رسیده گی به مذاکرات ، نظریات متفاوتیداشته باشد .در حالیکه بعضی ها انعطاف پذیری را در مورد نشان میدهند ، وزارت دفاع ایالات متحدهطرفداربراه افتیدن مذاکرات در زمانی می باشد که در میدان جنگ دست بالا داشته باشد . ( راییدل ) می گوید سوال اینجاست که آیا ما ستراتیژی مشترکی داریم تادر مسیر این پروسه سیاسی حرکت نماییم ؟ کرزی می خواهد به پیش برود و منتظر استببیند تا ما برای همرای با وی چه چیزی فراهم نموده ایم .

روزنامه واشنگتن پست در مورد اوضاع امنیتی در افغانستان مطلبی به نشر سپرده و نوشته است یک مقام بلند پایه دفتر پناه گزینان ملل متحد به روز چهارشنبه گفت امنیت در ماه های اخیردر افغانستان چنانرو به وخامت گذاشته است که کارمندان خارجی این دفتر نمی توانند حتی به نصف کشور سفر نمایند .

روزنامه ادامه میدهد ( آنتونیو گیترس ) کمشنر ملل متحد در امورپناهنده گانکه در ژنیف پایتخت کشور سویس با خبرنگارانصحبت می نمود گفت دفتر پناهنده گان برای رسیده گی و کمکبه دها هزار بیجا شده داخلی و پنا هنده گانی که عودت می کنند ، بالای کارمندان محلی و یا سازمان های شریک حساب می کند . او گفت در این اواخر شرایط امنیتی نهایت وخیم گردیده و دسترسی کارمندان بین المللی ما به مناطق به 50 در صد کاهش یافته است .

روزنامه با ذکر حملاتعلیه کارکنان غیر نظامی در ماه های اخیر ، می نویسد در ماه گذشته دفتر ملل متحد اعلام نمود که شماری از کارمندان خارجی اش را از شهر قندهار به کابل منتقل نموده و در حدود 200 کارمند افغان ، پس از تهدید های امنیتی خانه نشین گردیده اند .

XS
SM
MD
LG