لینک های دسترسی

تاریخ تدویر جرگه ملى مشورتى صلح اعلان شد


تاریخ تدویر جرگه ملى مشورتى صلح اعلان شد
<!-- IMAGE -->

کمیسیون آمادگى براى تدویر جرگه ملى مشورتى صلح با انتشار بیانیه مطبوعاتى تاریخ جدید تدویر جرگه ملى مشورتى صلح را هشتم جوزا اعلام نموده نوشته استکه جرگه ملى مشورتى که قرار بود به تاریخ دوازدهم ثور سال جارى دایر شود، ولى به دلیل سفر رئیس جمهور کرزى به ایالات متحده امریکا و دیگر دلایل که قبلا با رسانه ها شریک شده است به تعویق افتاده بود، به تاریخ هشتم جوزا ١٣٨٩ هجرى خورشیدى مطابق ٢٩ ماه مى ٢٠١٠ میلادىدایر میگردد.

آقاى گل آقا احمدى، سخنگوى کمیسیون آماده گى براى تدویر جرگه مشورتى صلح در مورد تاریخ جدید برگزارى جرگه مشورتى صلح با رادیو آشناى صداى امریکا گفت، هشتم جوزا تاریخ دقیق است که از طرف کمیسیون اعلام شده است و دیگر تاریخ ها که در رسانه ها روى ان صحبت میشود آوازه هاى محض است.

سخنگوى کمیسیون آمادگى، در مورد آماده گی ها صحبت کرده گفت، کمیسیون کلیه پلان هاى عملیاتى خود را مطابق تاریخ جدید عیار نموده است، کار روى تهیه فهرست شرکت کننده گان جرگه و برنامه هاى آگاهى عامهبراى جرگه مشورتى صلح ادامه دارد، کار هایی تزیینى و پاک کارى و تنویر ساحات داخلى و خارجى خیمه اى بزرگ تاریخى لویه جرگه – که جرگه مشورتى صلح نیز در آنجا برگزار میگردد، در حالت اختتام قرار دارد.

تدویر این جرگه که در بیانیه اساسى آقاى کرزى در مراسم سوگند هم جایگاه خاص داشت، از چند ین رهگذر داراى اهمیت زیاد است. یعنى هم براى افغان ها که تشنه صلح اند و هم براى حامیان بین المللى آقاى کرزى که از نام جرگه به عنوان یک پدیده قبیلوى هراس دارند، اهمیت بسزا دارد.

دستیابى به صلح یکى از آرمان ها و نیازمندی هاى فورى مردم افغانستان است. شاید هیچ فرد افغان پیدا نشود که با نفس جرگه و برگزارى جرگه صلح اختلاف نظر داشته باشد، اما مشکل اساسى بر نحوه و شیوه اى برگزارى جرگه ای به اصطلاح مشورتى صلح و میکانیزم تدویر جرگه از قبل وجود دارد که در محافل سیاسى، فرهنگى و روشنفکرى روى ان بحث جریان دارد.

این دیدگاههاى متفاوت در مورد یک قضیه ملى ایجاب میکند تا وضعیت پیچیدهکشور مورد بررسى و ارزیابى دقیق و کارشناسانه قرار بگیرد که تا کنون چنین کاری در افغانستان صورت نگرفته است.

XS
SM
MD
LG